ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 266/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THỂ THAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thể thao Huế và Trung tâm Thể thao dưới nước trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao,có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao:

1. Tổ chức bàn giao và tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề có liên quan đến Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi có ý kiến bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc:

1. Lãnh đạo Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ Tổ chức thi đấu;

- Phòng Huấn luyện - Quản lý vận động viên.

3. Số lượng người làm việc:

Số lượng người làm việc của Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2017; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TT Thể thao tỉnh TT Huế;
- Các PCVP và các CV: VH, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu 266/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày có hiệu lực 22/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
Mục lục

Mục lục

Close