Văn bản "Quyết định 2998/QĐ-BCT năm 2016 về chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 18/07.2019

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2998/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm hóa học, Công ty SGS Việt Nam TNHH, địa chỉ Lô III/21, đường số 19/5A, cụm công nghiệp số III, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Danh mục các phép thử được công nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Mã số phòng thử nghiệm: TNDM-BCT.08.16 - (Vilas số 237)

Điều 2. Phòng thử nghiệm hóa học, Công ty SGS Việt Nam TNHH có trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký và Phòng thử nghiệm hóa học, Công ty SGS Việt Nam TNHH sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng Giám đốc Công ty SGS Việt Nam TNHH và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Cục Hải quan;
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam;
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam;
- Các Cục: QLTT; TMĐT&CNTT (đăng trên Website);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM HÓA HỌC, CÔNG TY SGS VIỆT NAM TNHH
(Kèm theo Quyết định số: 2998/QĐ-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên phép thử

Giới hạn phát hiện (nếu có)/phạm vi đo

Phương pháp thử

1

Sản phẩm dệt may: Xác định hàm lượng formaldehyt tự do và bị thủy phân. Phương pháp chiết

16 mg/kg

ISO 14184-1:2011

2

Sản phẩm vải sợi: Xác định hàm lượng các amin thơm tạo thành từ phẩm màu azo. Phần 1 Phát hiện việc sử dụng thuốc nhuộm azo trong phẩm màu và vải sợi bằng (hoặc không bằng) tách chiết sợi

5 mg/kg

EN 14362-1:2012

3

Sản phẩm hàng tiêu dùng từ dệt may: Xác định hàm lượng 4-aminoazobenzene sinh ra từ phẩm màu azo

5 mg/kg

EN 14362-3:2012

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 18/07/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2998/QĐ-BCT năm 2016 về chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Số hiệu 2998/QĐ-BCT Ngày ban hành 19/07/2016
Ngày có hiệu lực 19/07/2016 Ngày hết hiệu lực 18/07/2019
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2998/QĐ-BCT năm 2016 về chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
Mục lục

Mục lục

Close