ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 310/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG TÂN XUÂN - THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 24/01/2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 169/SNV-XDCQ ngày 07/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Xuân thuộc thị xã Đồng Xoài từ đơn vị hành chính cấp xã loại II thành đơn vị hành chính cấp xã loại I.

Điều 2. Bãi bỏ phần phân loại đơn vị hành chính phường Tân Xuân tại bản tổng hợp phân loại đơn vị hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- UBND TX ĐX;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC(T-QD1).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Số hiệu 310/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày có hiệu lực 13/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Phước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Mục lục

Mục lục

Close