NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3160/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẮT BUỘC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08 tháng 10 năm 1999 về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 là 4,5%/năm.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước: Hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện việc giảm lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc theo quy định tại Quyết định này và các văn bản khác có liên quan.

2. Vụ Kế toán - Tài chính: Hướng dẫn việc hạch toán số tiền lãi giảm của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2008 và thay thế Quyết định số 1435/QĐ-NHNN ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/12/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3160/QĐ-NHNN năm 2008 về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 3160/QĐ-NHNN Ngày ban hành 19/12/2008
Ngày có hiệu lực 22/12/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3160/QĐ-NHNN năm 2008 về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close