ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 323/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHUẨN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 25/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 23/01/2017 báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Nội dung và quy mô đầu tư:

- Điều chỉnh danh mục trang thiết bị như sau:

STT

Danh mục thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

Bộ thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn

Bộ

01

2

Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế (01 bộ) và thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm tự ghi (02 bộ)

Bộ

03

3

Thiết bị kiểm định phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô, cà phê

Bộ

01

4

Thiết bị kiểm tra hàm lượng vàng bằng phương pháp huỳnh quang tia X và bộ mẫu chuẩn vàng bạc

Bộ

01

5

Hệ thống thiết bị kiểm định taximet

Bộ

01

6

Bộ quả chuẩn khối lượng E2 (1mg - 500g)

Bộ

01

7

Thiết bị kiểm định máy đo hàm lượng cồn trong hơi thở

Bộ

01

8

Máy kiểm định chất độc dùng trong các sản phẩm điện tử, đồ chơi, các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp

Bộ

01

9

Thiết bị kiểm định đồng hồ đo nước lạnh (15-50mm)

Bộ

01

b) Tổng mức đầu tư: điều chỉnh từ 32.812 triệu đồng thành 7.200 triệu đồng (bảy tỷ, hai trăm triệu đồng), trong đó cơ cấu vốn đầu tư như sau:

-  Chi phí mua sắm thiết bị: 6.645 triệu đồng;

-  Chi phí khác và dự phòng: 555 triệu đồng.

c) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

d) Thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2020.

e) Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT, KH, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ 
CHỦ TỊCH
Phạm S

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu 323/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày có hiệu lực 13/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close