ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP MAI SƠN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2016;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý cụm công nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 51/TTr-SCT ngày 17/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở rộng Cụm công nghiệp Mai Sơn, huyện Yên Mô, với các nội dung chính như sau:

1. Tên Cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Mai Sơn.

2. Địa điểm: Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ranh giới cụ thể:

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp sông Vó;

- Phía Đông giáp đất các doanh nghiệp hiện có (bám mặt đường QL1A);

- Phía Nam và Đông Nam giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện trạng;

- Phía Tây giáp sông Vó.

3. Quy mô diện tích: 36,57 ha.

- Diện tích đất cụm công nghiệp cũ: 10,72 ha.

- Diện tích đất mở rộng: 25,85 ha.

4. Ngành, nghề thu hút: Dịch vụ cơ khí, vận tải; chế tạo, lắp ráp cơ khí; chế biến sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; kinh doanh dịch vụ phân bón, chế biến nông sản; công nghiệp vật liệu xây dựng; công nghiệp sạch, kho bãi hàng hóa và các ngành công nghiệp khác không gây ô nhiễm môi trường tạo thành sự liên kết với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác của tỉnh.

Điều 2. UBND huyện Yên Mô tổ chức triển khai quản lý đầu tư xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp Mai Sơn đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy hoạch được duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Yên Mô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công thương (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;
- Báo Ninh Bình;
- Cổng thông tin điện tử Ninh Bình;
- Lưu VT, VP4,3,5;
vv.05

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2017 về mở rộng Cụm công nghiệp Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Tên tiếng Anh Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2017 về mở rộng Cụm công nghiệp Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Số hiệu 325/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/02/2017
Ngày có hiệu lực 17/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Ninh Bình Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2017 về mở rộng Cụm công nghiệp Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Mục lục

Mục lục

Close