ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ XÂY DỰNG SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của liên Bộ: Xây dựng - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 21/TTr-SXD ngày 07 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh Xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020 tuân thủ và phù hợp yêu cầu về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và Chính phủ.

2. Thống nhất, đồng bộ và phân bố hợp lý giữa các lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu phát triển của sở, ngành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Mang tính kế thừa quy hoạch đã được phê duyệt trước đây nhằm phát huy hiệu quả, phù hợp với khả năng đầu tư và đặc điểm của từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

4. Sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, tăng cường thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; tiếp tục củng cố, đầu tư cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời thực hiện các chính sách thúc đẩy xã hội hóa nhằm thu hút tối đa nguồn lực của xã hội tham gia phát triển các dịch vụ sự nghiệp công.

5. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động; bảo đảm tính đặc thù của từng lĩnh vực, có tính kế thừa, phát huy tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ viên chức hiện có.

6. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự bảo đảm chi phí hoạt động trên cơ sở đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự.

7. Quy hoạch mang tính động và mở, có sự cập nhật, điều chỉnh phù hợp trong từng thời kỳ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, tạo đột phá trong quản lý, từng bước xóa bỏ sự can thiệp và bao cấp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; bố trí hợp lý nguồn lực ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công.

b) Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững.

c) Nâng cao chất lượng và hình thức dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn đến năm 2020

a) Về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Sở Xây dựng dự kiến có 02 đơn vị sự nghiệp cụ thể:

- Lĩnh vực Xây dựng: 01 đơn vị (Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng).

- Lĩnh vực quy hoạch: 01 đơn vị (Trung tâm Quy hoạch xây dựng).

b) Về thực hiện cơ chế tự chủ

- Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên: 01 đơn vị - Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (chiếm 50%);

- Đơn vị tự bảo đảm 100% chi phí hoạt động: 01 đơn vị - Trung tâm Quy hoạch xây dựng (chiếm 50%).

- Trường hợp, đến năm 2020, đơn vị sự nghiệp công lập trong danh sách cổ phần hóa không đủ điều kiện, không thể chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần theo quy định của Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, thì có thể áp dụng hình thức cho thuê quản lý, cho thuê cơ sở vật chất.

2.2. Giai đoạn 2021 - 2030

a) Về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp

Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp tình hình phát triển ngành Xây dựng. Tiếp tục mở rộng thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa đối với những đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

b) Về thực hiện cơ chế tự chủ

- Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên: 01 đơn vị (Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng).

- Đơn vị tự bảo đảm 100% chi phí hoạt động: 01 đơn vị (Trung tâm Quy hoạch xây dựng).

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Đối với Trung tâm quy hoạch xây dựng

1.1. Về quy mô: Phục vụ công tác quản lý Nhà nước và Cung cấp các dịch vụ tư vấn ngành theo quy định.

1.2. Về cơ chế tự chủ: Đơn vị tự đảm bảo 100% chi phí hoạt động thường xuyên.

2. Đối với Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

2.1. Về quy mô: Phục vụ công tác quản lý nhà nước và Cung cấp các dịch vụ tư vấn ngành theo quy định.

2.2. Về cơ chế tự chủ: Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên.

IV. CÁC GIẢI PHÁP QUY HOẠCH

1. Nhóm giải pháp quản lý Nhà nước

- Ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đồng bộ để phát triển đơn vị sự nghiệp công lập, tạo động lực cho các đơn vị, đội ngũ viên chức.

- Gắn quyền hạn với trách nhiệm của từng cấp, của tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị; gắn phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính và bảo đảm các điều kiện vật chất khác. Một mặt trao cho các đơn vị đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm; mặt khác bảo đảm quyền sở hữu và vai trò đại diện chủ sở hữu trong các đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính; tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị phát triển ổn định, bền vững; bảo đảm lợi ích của từng cá nhân, tập thể và của Nhà nước.

- Quy định rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp; quy định và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện thẩm quyền.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở để giám sát công việc quản lý của các cấp; Phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong việc giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nhóm giải pháp về tài chính

Trong điều kiện ngân sách nhà nước bố trí cho các đơn vị sự nghiệp có hạn và có xu hướng ngày càng giảm, vì vậy, bên cạnh ngân sách Nhà nước đầu tư hàng năm, Sở Xây dựng thực hiện các biện pháp tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư các đơn vị sự nghiệp như sau:

- Đẩy nhanh tiến trình thực hiện tự chủ và thực hiện xã hội hóa, thí điểm thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện.

- Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước; tập trung đầu tư cho các mục tiêu ưu tiên, cấp thiết.

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, gắn việc giao dự toán hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp với việc thực hiện nhiệm vụ, tiến tới thực hiện phương thức về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP nhằm giảm chi thường xuyên ngân sách Nhà nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật để thúc đẩy các đơn vị phát triển.

3. Nhóm giải pháp về nhân lực

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi Đề án Quy hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng nhân lực; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phát triển đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có đủ năng lực trực tiếp tham gia hoạt động phát triển công nghệ trong nước, khu vực và quốc tế thuộc lĩnh vực Xây dựng; thực hiện chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng cá nhân có năng lực quản lý và năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao trong ngành Xây dựng.

4. Nhóm giải pháp về tổ chức

- Nghiên cứu, rà soát, thực hiện tái cơ cấu mạng lưới các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; theo hướng giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng số lượng đơn vị hoạt động tự chủ trong mỗi tổ chức.

- Thực hiện quyết liệt việc đổi mới mô hình hoạt động sang mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, đặc biệt khuyến khích thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ có khả năng, điều kiện thực hiện xã hội hóa.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng cổ phần hóa đối với các đơn vị tự đảm bảo, tự chủ toàn bộ về tài chính hoặc có thể tự chủ toàn bộ về tài chính sau cổ phần hóa theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch; định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch.

- Chủ động xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Sơn La phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện các nội dung liên quan trong Quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Quý-KT, 30 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hải

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Tên tiếng Anh Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
Số hiệu 338/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Sơn La Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
Mục lục

Mục lục

Close