THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 355/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH NAM ĐỊNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1672/BNN-TY ngày 27 tháng 02 năm 2017, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1836/BKHĐT-KTDV ngày 10 tháng 3 năm 2017, Bộ Tài chính tại văn bản số 3308/BTC-TCDT ngày 13 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 5.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco - Iodine từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nam Định để phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trự quốc gia cho tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 355/QĐ-TTg Ngày ban hành 23/03/2017
Ngày có hiệu lực 23/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 355/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trự quốc gia cho tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close