BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3710/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC KINH TẾ, KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO MÔ HÌNH THUỘC NHIỆM VỤ KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG “XÂY DỰNG MÔ HÌNH ÁP DỤNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH QUẢN LÝ PHÒNG TRỪ BỆNH KHẢM LÁ SẮN DO VIRUS GÂY HẠI”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông;

Xét đề nghị của Tổ tư vấn thẩm định định mức KTKT thành lập theo Quyết định số 3332/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp ngày 08/9/2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật tạm thời áp dụng cho mô hình thuộc nhiệm vụ đột xuất, đặc thù khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình áp dụng giải pháp cấp bách quản lý phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại” (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KHCN (L.H.K.12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

ĐỊNH MỨC TẠM THỜI

ÁP DỤNG CHO NHIỆM VỤ KHUYẾN NÔNG “XÂY DỰNG MÔ HÌNH ÁP DỤNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH QUẢN LÝ PHÒNG TRỪ BỆNH KHẢM LÁ SẮN DO VIRUS GÂY HẠI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3710/QĐ-KHCN ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I/-PHẦN VẬT TƯ

Đơn vị tính cho 01 ha

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định mức tại Quyết định số 5207/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2015

Định mức áp dụng cho nhiệm vụ

1

Giống

hom

12.000 - 14.000

12.000 - 14.000

2

Phân đạm nguyên chất (N)

kg

140

140

3

Phân lân nguyên chất (P2O5)

kg

50

50

4

Phân kali nguyên chất (K2O)

kg

180

180

5

Thuốc xử lý hom giống

đồng

-

2.000.000

6

Thuốc cỏ

đồng

-

2.400.000

7

Thuốc BVTV

Kg

-

04

II/-PHẦN TRIỂN KHAI

TT

Nội dung

Đơn vị

Định mức tại Quyết định số 5207/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2015

Định mức áp dụng cho nhiệm vụ

1

Thời gian triển khai

tháng

10

05

2

Tập huấn, đào tạo

 

 

 

 

Đối tượng tham gia xây dựng mô hình

ngày

01

01

 

Đối tượng, nhân rộng mô hình, khuyến nông viên

ngày

01

01

3

Tọa đàm tuyên truyền phổ biến

lần

-

06

4

Tham quan, tổng kết mô hình dự án

lần

01

01

5

Hội nghị/ hoặc hội thảo (Quy mô vùng dự án)

Lần

01

01 lần/điểm triển khai

6

Một (01) cán bộ kỹ chỉ đạo phụ trách

ha

10

10

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 3710/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 về định mức kinh tế, kỹ thuật tạm thời áp dụng cho mô hình thuộc nhiệm vụ khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình áp dụng giải pháp cấp bách quản lý phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 3710/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 25/09/2018
Ngày có hiệu lực 25/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 3710/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 về định mức kinh tế, kỹ thuật tạm thời áp dụng cho mô hình thuộc nhiệm vụ khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình áp dụng giải pháp cấp bách quản lý phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close