ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 TỈNH LÂM ĐỒNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Lâm Đồng,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 272/STC-ĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2016 tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm 40.762 triệu đồng (bốn mươi tỷ, bảy trăm sáu hai triệu đồng) nguồn ngân sách tập trung của 11 dự án được phân bổ tại Quyết định 2672/QĐ- UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. Phân bổ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2016 cho 11 dự án, số tiền là 40.762 triệu đồng (bốn mươi tỷ, bảy trăm sáu hai triệu đồng)

(Danh mục dự án điều chỉnh giảm nguồn ngân sách tập trung và phân bổ nguồn tăng thu thu xổ số kiến thiết theo biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với KBNN tỉnh thực hiện các thủ tục điều chỉnh nguồn vốn theo quy định đồng thời thông báo, hướng dẫn các chủ đầu tư có liên quan thực hiện quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2016 theo đúng nguồn vốn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, TC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Yên

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ PHÂN BỔ TỪ NGUỒN TĂNG THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT 2016
Kèm theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nguồn vốn/dự án

Kế hoạch vốn năm 2016 nguồn NSTT đã phân bổ tại quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 điều chỉnh giảm

Phân bổ từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2016

 

TỔNG CỘNG

40.762

40.762

1

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

8.700

8.700

2

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và Lò đốt rác thải Y tế tỉnh

7.600

7.600

3

Trường THCS Tân Lâm 1-Xã Tân Lâm-Di Linh

4.700

4.700

4

Xây dựng trường PTTH năng khiếu champasak

4.401

4.401

5

XD Trường Mầm non 8 TP Đà Lạt

2.800

2.800

6

Trường Mầm Non Đạ Nghịt: Khối lớp học, văn phòng ....

2.100

2.100

7

Trường TH Đạ Sar

2.000

2.000

8

Trường THCS Long Lanh: 4 phòng bộ môn

1.500

1.500

9

Trường THCS Lạc Lâm -2014

4.000

4.000

10

Xây dựng trường mẫu giáo Đa Quyn

2.500

2.500

11

Xây dựng Trường Tiểu học K'Long

461

461

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch đầu tư công 2016 tỉnh Lâm Đồng

Tên tiếng Anh Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch đầu tư công 2016 tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu 384/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/02/2017
Ngày có hiệu lực 22/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch đầu tư công 2016 tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close