BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2175/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC, KSTTHC, PTH (40).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng và ban hành kế hoạch truyền thông của Bộ năm 2017 về công tác kiểm soát TTHC

Vụ Pháp chế

Các Cơ quan thông tin đại chúng và báo chí Ngành

Quý I/2017

2

Triển khai việc xây dựng, nâng cấp, đổi mới, hoàn thiện và duy trì chuyên mục thông tin về thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử chính thức của Bộ (http://mic.gov.vn)

Trung tâm Thông tin; Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

3

Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và cơ quan báo chí ngành

Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin

Báo Bưu điện Việt Nam, Báo điện tử Vietnamnet, Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Thường xuyên

3.1

Cập nhật các tin bài có liên quan tới hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử chính thức của Bộ (http://mic.gov.vn) và cơ quan báo chí ngành

Trung tâm Thông tin; Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và cơ quan báo chí ngành

Thường xuyên

3.2

Thông tin về kết quả thực thi Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 theo Quyết định số 2307/QĐ-BTTTT ngày 23/12/2016

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4

Huy động và phối hợp với các hiệp hội, hội lĩnh vực thông tin và truyền thông trong công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; Các hiệp hội, hội trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thường xuyên

5

Phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, truyền thông và phổ biến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương

Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin

Các Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

6

Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên trang tin điện tử của Bộ và các chuyên mục hỏi đáp thủ tục hành chính trên báo chí Ngành

Vụ Pháp chế

Trung tâm Thông tin; Báo Bưu điện Việt Nam và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Thường xuyên

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 414/QĐ-BTTTT Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Số hiệu 414/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 23/03/2017
Ngày có hiệu lực 23/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 414/QĐ-BTTTT Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017
Mục lục

Mục lục

Close