BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4447/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN XUẤT BẢN THỨ HAI, TẬP I

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dược thư quốc gia Việt Nam và Cục trưởng Cục Quản lý dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I (gọi tắt là: Dược thư quốc gia Việt Nam 2, tập I).

Điều 2. Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế nhằm cung cấp cho các thầy thuốc và cán bộ y tế những hiểu biết đúng về thuốc và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Điều 3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cấp phát thuốc, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người, các viện nghiên cứu y dược, các trường đại học, trung học y dược, các thầy thuốc cần nghiên cứu, nắm vững nội dung của Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I để áp dụng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với quy định ở Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Tổng Cục trưởng các tổng cục, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng y tế các Ngành, Hiệu trưởng các trường Đại học Dược, Y dược, Giám đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/11/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4447/QĐ-BYT năm 2011 về Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 4447/QĐ-BYT Ngày ban hành 24/11/2011
Ngày có hiệu lực 24/11/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4447/QĐ-BYT năm 2011 về Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close