UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 456/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Thông tư số 24/2014/TT-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ;

Thực hiện Chỉ thị số30/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 30/CT-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp; Chỉ thị số02/CT-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 02/CT-BCT ngày 09/3/2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 110/SCT-TTr ngày 23/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Khánh Toàn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan (gọi chung là cơ quan) trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp và áp dụng đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban, ngành, đơn vị đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo từng thời điểm.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ từng Sở, ngành, các cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp hoạt động với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan quản lý của tỉnh; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh bỏ sót, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Bảo đảm quy định về chế độ bảo mật trong việc trao đổi thông tin điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo.

2. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Quy chế này.

4. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

5. Định kỳ hàng năm, Sở Công Thương làm đầu mối tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị (nếu có).

6. Báo cáo định kỳ việc thực hiện các thủ tục hành chính về hoạt động bán hàng đa cấp; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật có liên quan; tổng hợp, báo cáo định kỳ Bộ Công Thương, UBND tỉnh về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời danh sách cấp, sửa đổi, bổ sung thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; công bố danh sách các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp đã bị xử lý vi phạm trên cổng thông tin điện tử của ngành để phục vụ các đơn vị có liên quan trong công tác giám sát, kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp đã thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa thông báo hoạt động bán hàng đa cấp đến Sở Công Thương; công bố công khai kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm bằng hình thức phù hợp trên cổng thông tin điện tử.

6. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các hoạt động khuyến mại, quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền về các sản phẩm được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.

7. Rà soát các quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.

8. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

9. Khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

10. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền quản lý do pháp luật quy định.

11. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về pháp luật bán hàng đa cấp, các biến tướng của bán hàng đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

12. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường:

a) Chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đặc biệt là hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước.

b) Phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp.

c) Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan chức năng trong trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Các Sở, ngành, cơ quan sau đây có trách nhiệm chủ trì thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định dưới đây, trường hợp cần thiết phải có sự phối hợp thì đơn vị chủ trì đề nghị Sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện phối hợp theo Quy chế này.

1. Công an tỉnh

a) Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

b) Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, huy động tài chính trái phép, kinh doanh trái phép... trên địa bàn tỉnh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

c) Thông qua công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, rút ra phương thức, thủ đoạn phạm tội để thông báo, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, phát hiện những sơ hở, bất cập trong quy định của pháp luật để kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để người dân tham gia kinh doanh thuận lợi và an toàn.

d) Phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bán hàng đa cấp.

e) Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách để Sở Công Thương phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương; đồng thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

d) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công Thương để phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

e) Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Sở Ngoại vụ

a) Là cơ quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh hoặc quyết định việc cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định của pháp luật (riêng đối với các hội nghị, hội thảo tổ chức ngoài các địa điểm là trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">42/2014/NĐ-CP phải có văn bản xác nhận tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của Sở Công Thương Quảng Nam).

b) Kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

d) Gửi bản sao Giấy phép các hội nghị, hội thảo quốc tế đã cấp hoặc tham mưu UBND tỉnh cấp cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh tới Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để phối hợp quản lý.

e) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh gửi Sở Công Thương để phối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

g) Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Sở Tài chính

a) Phối hợp với các lực lượng chức năng xác định giá hàng hoá, tang vật bị tạm giữ để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

b) Kiểm tra việc sử dụng hóa đơn, xuất nhập của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có địa điểm hoạt động trên địa bàn tỉnh.

c) Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phát hiện các vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý của các Sở, ngành khác thì kịp thời cung cấp thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật.

d) Hướng dẫn, kiểm tra các Sở, ngành, các cơ quan chức năng trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh quy định quản lý sử dụng nguồn thu từ công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và thanh toán các khoản phí này theo quy định.

5. Cục Thuế

Chủ trì thanh tra, kiểm tra về thuế, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận để trốn thuế; tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ của các tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo quy định

6. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong quá trình sản xuất, gia công, sang chai, chiết xuất, đóng gói, nhập khẩu kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo đối với các sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi, thẩm quyền được pháp luật quy định, đặc biệt chú trọng vào sản phẩm phân bón.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) về việc đáp ứng điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực, phạm vi, thẩm quyền được pháp luật quy định, đặc biệt chú trọng vào sản phẩm phân bón.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về pháp luật bán hàng đa cấp, các biến tướng của bán hàng đa cấp trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho các cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp.

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí:

- Triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho người dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh về pháp luật hoạt động bán hàng đa cấp nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về hoạt động bán hàng đa cấp, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, bán hàng đa cấp khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; trong đó, một số nội dung đặc biệt cần tuyên truyền như: những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, mua lại hàng hoá từ người tham gia bán hàng đa cấp, các quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác theo Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ.

- Phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

9. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Nam: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động kinh doanh đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan điều tra theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tẩu tán tài sản, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

10. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

1. Lập chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các Sở, ngành, các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Thực hiện phối hợp với lực lượng chức năng ở Trung ương và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương khác trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Chỉ đạo các Sở, ngành thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, của các Sở, ngành của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi hoạt động bán hàng đa cấp bất chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, trong đó chú trọng vào các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo.

3. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường của tỉnh và của các địa phương khác trong việc tổ chức quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho người dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh về pháp luật hoạt động bán hàng đa cấp nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về hoạt động bán hàng đa cấp, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, bán hàng đa cấp khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 7. Nội dung phối hợp

Căn cứ chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các Sở, ngành, cơ quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi hoạt động bán hàng đa cấp bất chính với những nội dung như sau:

1. Xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ, nêu rõ trách nhiệm của các bên tham gia phối hợp theo đúng phạm vi, trách nhiệm quản lý của ngành, địa phương; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan, địa phương liên quan trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.

2. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu gồm:

a) Thông tin về các hành vi hoạt động bán hàng đa cấp bất chính trên địa bàn; kết quả công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịp thời báo cáo về Sở Công Thương Quảng Nam để thông báo cho các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

b) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

c) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các Sở, ngành, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh chống vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

d) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, gồm:

a) Chuẩn bị lực lượng kiểm tra: Cơ quan chủ trì đề nghị cơ quan phối hợp chuẩn bị con người, phương tiện, điều kiện phục vụ cho công tác phối hợp, nghe tư vấn, trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn để sẵn sàng tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp.

b) Tiến hành phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát: Được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển vụ việc cho cơ quan công an để điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia.

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

đ) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp.

4. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền:

Các Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm chủ động trong việc thông tin tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến các thành phần sau:

a) Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình, phương án phối hợp phải theo quy định của Quy chế này, được bàn bạc, thống nhất của các bên tham gia ký kết phối hợp, thực hiện chế độ bảo mật theo quy định.

2. Thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên và đột xuất cho cơ quan chủ trì về công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của đơn vị mình, nhất là những thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung phối hợp.

3. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu đơn vị chủ trì yêu cầu thì đơn vị phối hợp phải hỗ trợ mọi nguồn lực để kịp thời ngăn chặn, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vụ việc vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Tham dự các phiên họp do Sở, ngành, địa phương chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu.

5. Tham gia xử lý các vụ việc vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và các vi phạm có liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương:

Chỉ đạo việc tổ chức các mối quan hệ phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong hoạt động phòng, chống các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

2. Trách nhiệm của Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan chức năng khác trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thuộc Sở, ngành mình thực hiện việc phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp; kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong kế hoạch, phương án phối hợp, bàn bạc, thống nhất với bên tham gia phối hợp để việc phối hợp đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều Sở, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực Sở, ngành mình phụ trách.

c) Yêu cầu cơ quan trực thuộc Sở, ngành và địa phương cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời và đánh giá kết quả đấu tranh phòng, chống các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Công Thương.

3. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp, trong công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho người dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh về pháp luật hoạt động bán hàng đa cấp nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về hoạt động bán hàng đa cấp, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động tài chính, bán hàng đa cấp khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Sơ kết, tổng kết, báo cáo

1. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và chế độ báo cáo:

a) Các Sở, ngành, địa phương tiến hành sơ kết (định kỳ 3 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này vào báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

b) Hình thức sơ kết, tổng kết:

- Sở Công Thương chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp hoạt động do Sở Công Thương đề nghị.

- Các Sở, ngành tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo các mối quan hệ phối hợp theo chức năng hoặc đã tham gia ký kết.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu 456/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/02/2017
Ngày có hiệu lực 14/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Mục lục

Mục lục

Close