BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4755/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-BTM ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc kiện toàn Ban Quản lý các dự án quy hoạch thuộc Bộ Thương mại;

Xét Tờ trình số 41/BQLDAQH ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại về việc báo cáo kết quả hoạt động của Ban Quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch, theo chức năng nhiệm vụ, tiếp quản hồ sơ dự án để tiếp tục quản lý và tổ chức thực hiện sau quy hoạch.

Làm các thủ tục hoàn trả con dấu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Chính sách Thị trường trong nước, Tài chính, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại và các thành viên của Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu: VT, KH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/08/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4755/QĐ-BCT năm 2008 chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 4755/QĐ-BCT Ngày ban hành 29/08/2008
Ngày có hiệu lực 29/08/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4755/QĐ-BCT năm 2008 chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close