BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4911/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN TRÁNH THAI, HÀNG HÓA SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản trong chương trình Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Danh mục phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản trong chương trình Dân số - kế hoạch hóa gia đình là căn cứ để:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý và sử dụng các phương tiện tránh thai.

2. Xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, dự án về sản xuất, cung ứng, bảo quản phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản đảm bảo cung cấp đầy đủ, thường xuyên, có chất lượng đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

3. Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các biện pháp tránh thai và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trong chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.   

Điều 4.Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Chi cục Dân số - KHHGĐ các tỉnh/Tp;
- Trung tâm Chăm sóc SKSS các tỉnh/Tp;
- Lưu: VT, TCDS (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC  

PHƯƠNG TIỆN TRÁNH THAI VÀ HÀNG HÓA SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4911/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Nhóm hàng hóa kế hoạch hóa gia đình

1.1. Các phương tiện tránh thai

- Các loại dụng cụ tử cung;

- Các loại que cấy tránh thai;

- Các loại thuốc tiêm tránh thai;

- Các loại viên uống tránh thai;

- Các loại viên tránh thai khẩn cấp;

- Các loại bao cao su tránh thai;

- Các loại miếng dán tránh thai;

- Các loại sản phẩm tránh thai đặt trong âm đạo bao gồm cả màng ngăn, vòng/mũ cổ tử cung, màng tránh thai dạng film, thuốc diệt tinh trùng.

- Các sản phẩm tránh thai khác bao gồm cả các bài thuốc ngừa thai.

1.2. Các trang thiết bị, dụng cụ kế hoạch hóa gia đình

- Bộ đặt dụng cụ tử cung;

- Bộ tháo dụng cụ tử cung;

- Bộ cấy que cấy tránh thai;

- Bộ tháo que cấy tránh thai

- Bộ triệt sản nam;

- Bộ triệt sản nữ;

- Bộ khám phụ khoa;

- Bộ hút thai chân không bằng tay;

- Các loại găng tay, bao gồm cả bao cao su khám phụ khoa;

- Các trang thiết bị, dụng cụ khác trong dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

II. Nhóm hàng hóa hỗ trợ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trong chương trình DS-KHHGĐ

2.1. Hỗ trợ chẩn đoán, sàng lọc trong chương trình DS-KHHGĐ

- Các sản phẩm dùng trong chẩn đoán thai sớm;

- Các sản phẩm sử dụng trong sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sau sinh bao gồm cả các loại giấy thấm và các bộ dụng cụ chuyên dụng.

- Các sản phẩm chẩn đoán nhanh các bệnh lý liên quan đến đường sinh sản như: HIV, giang mai, HBV, HCV và các bệnh lý khác;

- Các loại sản phẩm hỗ trợ sàng lọc ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến.

2.2. Hỗ trợ phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản

- Các loại gói đẻ sạch;

- Các loại gói chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh bao gồm cả gói chăm sóc bà mẹ ngay sau sinh bằng vải không dệt.

- Các loại sản phẩm, dung dịch vệ sinh phụ nữ;

- Các sản phẩm khử khuẩn trong dịch vụ KHHGĐ.

2.3. Hỗ trợ sức khỏe tình dục

- Các sản phẩm bôi trơn hỗ trợ quan hệ tình dục;

- Các loại sản phẩm hỗ trợ sức khỏe tình dục khác.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/11/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4911/QĐ-BYT năm 2015 phê duyệt danh mục phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản trong chương trình Dân số - kế hoạch hóa gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 4911/QĐ-BYT Ngày ban hành 18/11/2015
Ngày có hiệu lực 18/11/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4911/QĐ-BYT năm 2015 phê duyệt danh mục phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản trong chương trình Dân số - kế hoạch hóa gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close