BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC NĂM 2016 VÀ HẾT HIỆU LỰC THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 154 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bàn quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ năm 2016.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực một phần năm 2016.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC(6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Mạnh Hùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

A. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Thông tư

14-GDĐT ngày 05/8/1997

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10/5/2016

2.

Quyết định

26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001

Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10/5/2016

3.

Quyết định

41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra các kỳ thi.

28/11/2016

4.

Quyết định

49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

02/3/2016

5.

Thông tư

06/2009/TT- BGDĐT ngày 31/3/2008

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

02/3/2016

6.

Thông tư

36/2009/TT- BGDĐT ngày 04/12/2009

Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10/5/2016

7.

Thông tư

12/2010/TT- BGDĐT ngày 29/3/2010

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27/5/2016

8.

Thông tư

32/2010/TT- BGDĐT ngày 02/12/2010

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10/5/2016

9.

Thông tư

02/2011/TT- BGDĐT ngày 20/01/2011

Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2016

10.

Thông tư

12/2012/TT- BGDĐT ngày 03/4/2012

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

16/02/2016

11.

Thông tư

01/2013/TT- BGDĐT ngày 29/01/2013

Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

06/5/2016

12.

Thông tư

36/2013/TT- BGDĐT ngày 06/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT- BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

10/5/2016

13.

Thông tư liên tịch

18/2011/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011

Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

30/6/2016

14.

Thông tư liên tịch

22/2013/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013

Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

30/6/2016

15.

Thông tư liên tịch

20/2014/TTLT- BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 30/5/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 thang 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

16/5/2016

16.

Thông tư liên tịch

14/2015/TTLT- BGDĐT- BLĐTBXH-BTC ngày 16/7/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

16/5/2016

Tổng số: 16 văn bản

B. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

15/02/2011

II

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

2.

Quyết định

1217/QĐ-BĐH ngày 18/12/1978

Quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy đại học

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

04/01/2009

3.

Thông tư

49/TT ngày 29/11/1979

Quy định chế độ công tác của giáo viên trường phổ thông

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

06/12/2009

4.

Quyết định

2301/QĐ-LB ngày 22/12/1990

Danh mục đào tạo đại học nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

12/6/2010

5.

Quyết định

375/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/9/1991

Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường trung học chuyên nghiệp

Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2012 ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

22/4/2012

6.

Quyết định

2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997

Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

10/8/2011

7.

Quyết định

28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/1999

Quy định kiểm tra, đánh giá và công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

20/01/2010

8.

Quyết định

08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/3/2000

Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học, học viên và cao đẳng

Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

16/7/2012

9.

Quyết định

21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/6/2001

Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

12/8/2010

10.

Quyết định

27/2001/QĐ-BGD&ĐT

Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)

Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

12/4/2010

11.

Quyết định

44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2002

Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học

Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

02/4/2012

12.

Quyết định

21/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2002

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

13.

Quyết định

41/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2002

Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

10/8/2011

14.

Quyết định

43/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/10/2002

Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

02/12/2009

15.

Quyết định

13/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

16.

Quyết định

20/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/5/2003

Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường trung học chuyên nghiệp

Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2012 ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

22/4/2012

17.

Quyết định

24/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/6/2003

Điều chỉnh, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

18.

Quyết định

26/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/6/2003

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp

14/8/2012

19.

Quyết định

51/2003/QĐ-BGD&ĐT

Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục quốc phòng ghép môn

Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học

27/02/2012

20.

Quyết định

52/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/11/2003

Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông

Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

28/12/2009

21.

Quyết định

56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003

Điều lệ trường cao đẳng

Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng

10/7/2009

22.

Quyết định

10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

23.

Quyết định

20/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2004

Sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/2004; Quyết định số 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

24.

Quyết định

35/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/10/2004

Chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

11/5/2010

25.

Quyết định

03/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/2/2005

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp

Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

27/8/2012

26.

Quyết định

08/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/3/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

12/4/2010

27.

Quyết định

16/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/5/2005

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

25/9/2009

28.

Quyết định

19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/6/2005

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

13/7/2011

29.

Quyết định

24/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/8/2005

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

19/5/2010

30.

Quyết định

30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2009

Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.

11/12/2009

31.

Quyết định

32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2009

Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

18/02/2013

32.

Quyết định

17/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10

Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông

04/3/2010

33.

Quyết định

24/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2006

Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học

Thông tư số 48/2012/TT-BGDĐT ngày 11/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học

25/01/2012

34.

Quyết định

48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006

Quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy

Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

11/12/2009

35.

Quyết định

03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007

Quy định về dạy thêm, học thêm

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

01/7/2012

36.

Quyết định

07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

15/5/2011

37.

Quyết định

15/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2007

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11

Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông

04/3/2010

38.

Quyết định

31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2007

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ- tin học

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

15/3/2011

39.

Quyết định

37/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/7/2007

Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Thông tư 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

01/11/2011

40.

Quyết định

51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007

Điều lệ trường tiểu học

Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học

15/02/2011

41.

Quyết định

55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2007

Quy định mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

18/02/2013

42.

Quyết định

61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

16/6/2013

43.

Quyết định

76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

15/02/2013

44.

Quyết định

81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007

Chương trình giáo dục quốc phòng- an ninh trình độ đại học, cao đẳng

Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh

29/10/2012

45.

Thông tư

16/TT/LB ngày 23/8/1995

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục

Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

08/02/2013

46.

Thông tư liên tịch

41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTB&XH ngày 31/12/2004

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng

Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011 hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh

02/01/2012

Tổng số: 46 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

A. Văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Quyết định

42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy định về sinh viên và công tác sinh viên của các trường đại học, học viên, trường đại học

Thông tư số 10/2016/TT- BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

23/5/2016

2.

Quyết định

30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008

Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

Các quy định về tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

10/8/2016

3.

Quyết định

27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 1 Điều 4

Thông tư số 35/2015/TT- BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

26/02/2016

4.

Quyết định

18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007

Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại khoản 1 Điều 10

Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn

13/5/2016

5.

Quyết định

58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008

Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

Điều 4

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

30/6/2016

6.

Thông tư

28/2009/TT- BGDĐT ngày 24/5/2009

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại khoản 1 Điều 9

Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn

13/5/2016

7.

Thông tư

24/2010/TT- BGDĐT ngày 02/8/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

Khoản 2 Điều 13

Thông tư số 30/2015/TT- BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/01/2016

8.

Thông tư

03/2011/TT- BGDĐT ngày 28/01/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Các quy định liên quan đến tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học tại khoản 5 Điều 3

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

10/8/2016

9.

Thông tư

48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

Quy định về giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại điểm a khoản 1 Điều 5

Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn

13/5/2016

10.

Thông tư

57/2011/TT- BGDĐT ngày 02/12/2011

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ

Thông tư số 32/2015/TT- BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

01/02/2016

11.

Thông tư

20/2012/TT- BGDĐT ngày 12/6/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT về việc Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ

Thông tư số 32/2015/TT- BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

01/02/2016

12.

Thông tư

30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014

Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11

Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

06/11/2016

13.

Thông tư

47/2014/TT- BGDĐT ngày 31/12/2014

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại Điều 6

Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn

13/5/2016

Tổng số: 13 văn bản

A. Văn bản hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2016

Văn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hànhVăn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hànhVăn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hànhVăn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hànhVăn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nghị định

06/2000/NĐ- CP ngày 06/3/2000

Hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Các quy định về giáo dục và đào tạo

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

15/11/2012

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hànhVăn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hànhVăn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hànhVăn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hànhVăn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

Quyết định

39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001

Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập

Các quy định áp dụng đối với trường trung học chuyên nghiệp

Thông tư số 35/2009/TT- BGDĐT ngày 03/12/2009 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

25/01/2010

Tổng số: 06 văn bảnTổng số: 06 văn bảnTổng số: 06 văn bảnTổng số: 06 văn bảnTổng số: 06 văn bảnTổng số: 06 văn bản

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I

Văn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1

2

Nghị định

18/2001/NĐ- CP ngày 04/5/2001

Quy định về thành lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Các quy định về giáo dục và đào tạo

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

15/11/2012

II

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

1

2

Thông tư

43/2003/TT- BGD&ĐT ngày 26/9/2003

Hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng

Các quy định về giảng viên giáo dục quốc phòng

Thông tư số 36/2010/TT- BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

29/01/2011

3

Quyết định

78/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2007

Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

Các nội dung quy định việc thẩm định giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 43/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

15/02/2010

4

Thông tư

10/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

Điều 4, Điều 5 và Điều 6

Thông tư số 38/2010/TT- BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

07/2/2011

5

Thông tư

28/2009/TT- BGDĐT ngày 21/10/2009

Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Điểm a khoản 2 Điều 11

Thông tư số 54/2012/TT- BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

08/02/2013

6

Thông tư

48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

Điểm a khoản 3 Điều 5

Thông tư số 54/2012/TT- BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

08/02/2013

Tổng số: 06 văn bản

                                   
 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 154 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hànhVăn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hànhVăn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hànhVăn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định

85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010

Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hànhVăn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hànhVăn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hànhVăn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành

Thông tư liên tịch

65/2011/TTLT- BGDĐT-BTC- BKHĐT ngày 22/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tương Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

Tổng số: 05 văn bảnTổng số: 05 văn bảnTổng số: 05 văn bảnTổng số: 05 văn bảnTổng số: 05 văn bản

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1

2

Quyết định

12/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

3

Quyết định

36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013

Quyết định của của Thủ tướng Chính phủ Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

II

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành

4

5

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT- BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

01/9/2016

Tổng số: 05 văn bản

                             
 
THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 582/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Số hiệu 582/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 28/02/2017
Ngày có hiệu lực 28/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 582/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Mục lục

Mục lục

Close