BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6452/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại công văn số 7583/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ thông báo về việc thành lập Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo do Thứ trưởng Bộ Công Thương là Tổ trưởng (Danh sách cụ thể kèm theo) và Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo".

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3712/QĐ-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2008 và Quyết định số 3713/QĐ-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong Danh sách Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTCP);
- Các Bộ, ngành: NN&PTNT, TC, KH&ĐT, NHNN, TCHQ;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Bộ Công Thương: Lãnh đạo Bộ, các Vụ: TTTN, KV1, KV2, KV3, KV4;
- Lưu: VT, XNK (02).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

DANH SÁCH

TỔ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO
(Kèm theo Quyết định số 6452/QĐ-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Họ và tên

Chức vụ - Cơ quan

Nhiệm vụ

1

Ông Trần Tuấn Anh

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tổ trưởng

2

Ông Phan Văn Chinh

Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Thành viên

3

Bà Dương Phương Thảo

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Thường trực

4

Ông Lê Hoàng Tùng

Hàm phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp - Văn phòng Chính phủ

Thành viên

5

Ông Phạm Đồng Quảng

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

6

Bà Hồ Phương Chi

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Dịch vụ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

7

Ông Ngô Minh Hải

Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Thành viên

8

Ông Trương Thanh Phong

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Thành viên

9

Ông Nguyễn Lộc An

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Thành viên

10

Ông Phạm Trung Nghĩa

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á - Bộ Công Thương

Thành viên

11

Ông Trần Duy Đông

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ - Bộ Công Thương

Thành viên

12

Bà Đinh Thị Nương

Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

Thành viên

13

Bà Hà Thu Giang

Phó Trưởng phòng, Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thành viên

14

Ông Đỗ Quốc Hưng

Chuyên viên Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương - Bộ Công Thương

Thành viên

15

Ông Lê Bá Luận

Chuyên viên Vụ Thị trường châu Âu – Bộ Công Thương

Thành viên

Bộ phận giúp việc Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo

1

Ông Trần Xuân Long

Trưởng phòng, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Thư ký

2

Bà Trần Thanh Bình

Phó trưởng phòng, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Thành viên

3

Ông Phạm Như Phương

Chuyên viên, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Thành viên

4

Bà Đào Thị Thanh Xuân

Chuyên viên, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Thành viên

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6452/QĐ-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo (sau đây viết tắt là Tổ Công tác) có tổ chức, nhiệm vụ, và quy chế hoạt động như sau:

I. TỔ CHỨC

Tổ Công tác gồm đại diện các Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Tổ Công tác có bộ phận giúp việc có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung và phục vụ công tác tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất và các hoạt động khác của Tổ Công tác theo nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ

1. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến điều hành xuất khẩu gạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành trong điều hành xuất khẩu gạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành xuất khẩu gạo theo mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Theo dõi diễn biến tình hình thị trường thóc, gạo thế giới và trong nước để tư vấn những biện pháp điều hành xuất khẩu gạo; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Thủ tướng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo và những vấn đề phát sinh trong hoạt động xuất khẩu gạo.

3. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp, cơ chế chính sách liên quan đến sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu thóc, gạo để đề xuất với Thủ tướng Chính phủ hoặc tham gia với các Bộ, ngành, địa phương liên quan như: điều kiện kinh doanh, quy chuẩn, quy hoạch kho chứa, cơ sở xay, xát, thóc, gạo; vấn đề thu mua, tạm trữ thóc gạo, xây dựng vùng nguyên liệu, điều tiết bình ổn thị trường nội địa, tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu…

4. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực sản xuất, điều hành và kinh doanh xuất nhập khẩu lương thực, thóc gạo.

III. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. Tổ Công tác hoạt động theo nguyên tắc bàn bạc dân chủ, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên, Thường trực Tổ công tác (Bộ Công Thương) tổng hợp tình hình, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan theo nhiệm vụ được giao.

2. Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết, các thành viên Tổ Công tác có trách nhiệm gửi báo cáo về các vấn đề liên quan đến mặt hàng gạo theo chức năng nhiệm vụ được phân công của Bộ, ngành phụ trách đến Tổ trưởng (thông qua Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương). Các thành viên Tổ Công tác có trách nhiệm thực hiện sự phân công của Tổ trưởng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự tham gia Tổ Công tác, thành viên phải có văn bản thông báo gửi Thường trực Tổ.

3. Định kỳ một quý một lần vào tháng đầu của quý hoặc trong trường hợp đột xuất, Tổ Công tác họp đánh giá tình hình xuất khẩu gạo và đề xuất phương hướng triển khai công tác điều hành; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu gạo.

3. Thường trực Tổ thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo, kiến nghị Tổ trưởng biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong điều hành xuất khẩu gạo; chỉ đạo bộ phận giúp việc chuẩn bị tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất và các hoạt động khác của Tổ Công tác theo quy định.

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Kinh phí hoạt động của Tổ Công tác được bố trí từ Ngân sách nhà nước cấp thông qua ngân sách hàng năm của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương. Thường trực Tổ chịu trách nhiệm dự trù kinh phí hoạt động của Tổ, đảm bảo đúng chế độ và quy định về tài chính hiện hành./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/09/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 6452/QĐ-BCT năm 2013 thành lập và ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo

Số hiệu 6452/QĐ-BCT Ngày ban hành 06/09/2013
Ngày có hiệu lực 06/09/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 6452/QĐ-BCT năm 2013 thành lập và ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Tổ Công tác điều hành xuất khẩu gạo
Mục lục

Mục lục

Close