BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7371/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng;

Căn cứ Quyết định số 2984/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Quyết định số 595/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với sản phẩm tủ giữ lạnh thương mại và bóng đèn huỳnh quang compact;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố áp dụng tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm tủ giữ lạnh thương mại và bóng đèn huỳnh quang compact.

(Danh mục các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục của Quyết định này).

Điều 2. Áp dụng các Tiêu chuẩn Quốc gia trên trong Chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm tủ giữ lạnh thương mại và bóng đèn huỳnh quang compact kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Điều 3. Tổng cục Năng lượng tổ chức việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và cấp chứng nhận cho 02 sản phẩm trên theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CỦA CÁC SẢN PHẨM CÔNG BỐ DÁN NHÃN
(ban hành kèm theo Quyết định số 7371/QĐ-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Số Tiêu chuẩn

Tên Tiêu chuẩn

1

TCVN 7896:2015

Bóng đèn huỳnh quang compact - Hiệu suất năng lượng

2

TCVN 10289:2014 (*)

Tủ giữ lạnh thương mại - Hiệu suất năng lượng

3

TCVN 10290:2014 (*)

Tủ giữ lạnh thương mại - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

(*) Chỉ áp dụng đối với Tủ giữ lạnh thương mại loại kín.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/07/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 7371/QĐ-BCT năm 2015 công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu 7371/QĐ-BCT Ngày ban hành 20/07/2015
Ngày có hiệu lực 20/07/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 7371/QĐ-BCT năm 2015 công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close