BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1178/QĐ-BTTTT NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHUYỂN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GIỮ NGUYÊN SỐ THUÊ BAO TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

n cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

4. Lộ trình thực hiện:

Dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao được triển khai theo lộ trình như sau:

a. Thời gian kết nối thử nghiệm dịch vụ: kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

b. Thời gian cung cấp chính thức dịch vụ trước ngày 31/12/2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp viễn thông: VNPT, Mobifone, Viettel, HTC, Gtel Mobile;
- Lưu: VT, CVT

BỘ TRƯỞNG
T
rương Minh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/05/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 846/QĐ-BTTTT năm 2016 sửa đổi Quyết định 1178/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam

Số hiệu 846/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 23/05/2016
Ngày có hiệu lực 23/05/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 846/QĐ-BTTTT năm 2016 sửa đổi Quyết định 1178/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam
Mục lục

Mục lục

Close