ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 91/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI ĐÔNG Y HUYỆN LÂM BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" rel="nofollow" target="_blank">33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông báo số 22-TB/BCSĐ ngày 31/12/2016 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận kỳ họp Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 30, ngày 31/12/2016;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 269/TTr-SNV ngày 24/11/2016 về việc cho phép thành lập Hội Đông y huyện Lâm Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Đông y huyện Lâm Bình.

Điều 2. Hội Đông y huyện Lâm Bình là tổ chức xã hội - nghề nghiệp và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Đông y huyện Lâm Bình có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, Chủ tịch Hội Đông y huyện Lâm Bình và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Lưu: VT, NC, KG-VX.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 91/QĐ-UBND năm 2017 về cho phép thành lập Hội Đông y huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu 91/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/02/2017
Ngày có hiệu lực 14/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Tuyên Quang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 91/QĐ-UBND năm 2017 về cho phép thành lập Hội Đông y huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Mục lục

Mục lục

Close