ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 982/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 3653/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 3799/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1242/TTr-SNV ngày 23 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng đoàn: Bà Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Phó Trưởng đoàn: Ông Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Các thành viên:

- Ông Vương Văn Diễn, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp;

- Ông Đàm Xuân Sơn, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Hoàng Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ;

- Bà Nguyễn Thị Dương Kiều, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, kiêm Thư ký;

- Trần Lương Nguyệt, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ;

- Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp, Chuyên viên Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Bà Lý Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Kiểm tra:

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 3799/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ban hành thông báo kết quả kiểm tra; thông báo cần đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, kiến nghị, đề nghị đơn vị được kiểm tra thực hiện những biện pháp khắc phục cụ thể.

- Tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra sau khi hoàn thành việc kiểm tra theo kế hoạch;

- Đoàn Kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Giao Trưởng đoàn Kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đoàn Kiểm tra.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các hu
yện, thành phố;
- Các PCVP, C
ng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, NC (D, 2b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 982/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu 982/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 30/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Cao Bằng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 982/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 do tỉnh Cao Bằng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close