Văn bản "Thông tư 02/1998/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định 07/1998/NĐ-CP thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 24/09.1999 và được thay thế bởi Thông tư 02/1999/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) năm 1998 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, có hiệu lực từ 24/09/1999

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2/1998/TT-BKH

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 02/1998/TT-BKH NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/1998/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC (SỬA ĐỔI)

Thi hành khoản 3, Điều 41, Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là NĐ 07/1998/NĐ-CP) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (sau đây viết tắt là GCNƯĐĐT) như sau:

I. HỒ SƠ XIN CẤP GCNƯĐĐT VÀ CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Để được cấp GCNƯĐĐT, các đối tượng áp dụng Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định tại khoản 1, 3, 4, 5, Điều 3, NĐ 07/1998/NĐ-CP gửi hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định dưới đây:

1. Dự án đầu tư của các cơ sở sản xuất, kinh doanh (sau đây viết tắt là CSSXKD) hiện có

1.1. Hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT

- Đơn xin cấp GCNƯĐĐT (mẫu MĐ ƯĐĐT kèm theo Thông tư này).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Doanh nghiệp nhà nước, Công ty, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, hoặc Giấy phép kinh doanh đối với cá nhân, nhóm kinh doanh hoạt động theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 2/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

- Dự án đầu tư.

- Bản sao hợp lệ Quyết định đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 7, Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng (ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ) và Một số điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ).

1.2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

1.2.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT của các Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, Hội nghề nghiệp do:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền hoặc được phân cấp quyết định thành lập.

1.2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở KH&ĐT) nơi CSSXKD đặt trụ sở chính hoặc nơi CSSXKD thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT của: - Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, Hội nghề nghiệp do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) quyết định thành lập.

- Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần (kể cả Doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước).

- Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.

- Cá nhân, nhóm kinh doanh hoạt động theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 2/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

1.2.3. Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh nơi CSSXKD đặt trụ sở chính hoặc nơi CSSXKD thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT của CSSXKD nói tại điểm 1.2.2, Mục I của Thông tư này có dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

2. Các dự án đầu tư gắn với việc thành lập mới CSSXKD.

2.1. Hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT

- Đơn xin cấp GCNƯĐĐT (Mẫu MĐ ƯĐĐT kèm theo Thông tư này).

- Dự án đầu tư

- Bản sao hợp lệ Quyết định đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 7, Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng (ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ) và Một số điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ).

2.2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh nơi CSSXKD dự định đặt trụ sở chính tiếp nhận hồ sơ xin phép thành lập Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần cả trường hợp thuộc diện ưu đãi đầu tư hoặc không thuộc diện ưu đãi đầu tư. Trường hợp thuộc diện ưu đãi đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ xin phép thành lập doanh nghiệp cùng với hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính tiếp nhận hồ sơ xin phép thành lập doanh nghiệp do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, doanh nghiệp do công dân Việt Nam cùng thành lập với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, với người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước cùng với hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Liên hiệp hợp tác xã hoặc Hợp tác xã kinh doanh những ngành nghề quy định tại khoản 1, Điều 13, Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ về chuyển đổi, đăng ký Hợp tác xã và tổ chức hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi tắt là NĐ 16/CP) dự định đặt trụ sở chính tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh của các cơ sở này. Trường hợp thuộc diện ưu đãi đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh cùng với hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT.

II. TRÌNH TỰ XÉT CẤP GCNƯĐĐT

1. Hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT của các doanh nghiệp nói tại điểm 1.2.1, Mục I của Thông tư này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc cấp hay từ chối cấp GCNƯĐĐT (mẫu GCNƯĐĐT-TW kèm theo Thông tư này) sau khi đã lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính.

2. Hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT của các CSSXKD nói tại điểm 1.2.2, Mục I của Thông tư này do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh xem xét, lấy ý kiến bằng văn bản của Cục Thuế, Cục Đầu tư phát triển trước khi trình UBND cấp tỉnh quyết định cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT (Mẫu GCNƯĐĐT-ĐP kèm theo Thông tư này).

3. Hồ sơ xin phép thành lập Doanh nghiệp tư nhân, Công ty không thuộc các ngành nghề quy định tại Điều 5 của Luật Doanh nghiệp tư nhân, Điều 11 của Luật Công ty, do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh xem xét, lấy ý kiến bằng văn bản của Sở quản lý ngành; nếu có hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT thì lấy ý kiến bằng văn bản của Cục Thuế, Cục Đầu tư phát triển và các cơ quan liên quan khác khi cần thiết trước khi trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy phép thành lập cùng một lúc với việc quyết định cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT cho Doanh nghiệp tư nhân, Công ty.

4. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã kinh doanh những ngành nghề không quy định tại khoản 1, Điều 13, NĐ 16/CP nếu gắn với hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Sở quản lý ngành, Cục Thuế, Cục Đầu tư phát triển trước khi trình UBND cấp tỉnh quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng một lúc với việc quyết định cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT cho Liên hiệp hợp tác xã.

5. Hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT của các dự án đầu tư gắn với việc thành lập Doanh nghiệp tư nhân, Công ty kinh doanh những ngành, nghề quy định tại Điều 5 Luật Doanh nghiệp tư nhân, Điều 11 Luật Công ty, ngoài việc phải thực hiện theo quy định hiện hành về trình tự, thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân, Công ty, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh phải lấy ý kiến bằng văn bản của Cục Thuế và Cục Đầu tư phát triển trước khi trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập cùng một lúc với việc quyết định cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT cho Doanh nghiệp tư nhân, Công ty.

6. Hồ sơ xin cấp GCNƯĐĐT của các dự án đầu tư gắn với hồ sơ đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã kinh doanh những ngành nghề quy định tại khoản 1, Điều 13, NĐ 16/CP, ngoài việc phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/BKH-QLKT ngày 29/3/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã theo NĐ 16/CP), Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh phải lấy ý kiến bằng văn bản của Cục Thuế và Cục Đầu tư phát triển trước khi trình UBND cấp tỉnh cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng một lúc với việc quyết định cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT cho Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.

7. Các CSSXKD nói tại điểm 1, Mục I của Thông tư này, nếu có yêu cầu đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh. Các doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu có yêu cầu đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh thì được thực hiện cùng một lúc với việc cấp GCNƯĐĐT cho doanh nghiệp.

III. THỜI HẠN XÉT CẤP GCNƯĐĐT

1. Việc xét cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT đối với các trường hợp nói tại điểm 1 và điểm 2, Mục II của Thông tư này phải thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Việc xét cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT và Giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân nói tại điểm 3 và điểm 5, Mục II của Thông tư ngày phải thực hiện trong thời hạn 30 ngày đối với trường hợp không thuê đất và 60 ngày đối với trường hợp có thuê đất, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ hợp lệ. Việc xét cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT và Giấy phép thành lập công ty nói tại điểm 3 và điểm 5, Mục II của Thông tư này phải thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ hợp lệ, cả đối với trường hợp có thuê đất cũng như không thuê đất.

3. Việc xét cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp nói tại điểm 4, Mục II của Thông tư này phải thực hiện trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Việc xét cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp nói tại điểm 6, Mục II của Thông tư này phải thực hiện trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ các yếu tố nói tại điểm 1.1, hoặc tại điểm 2.1, Mục I của Thông tư này.

Hồ sơ không hợp lệ là hồ sơ không bao gồm đủ các yếu tố nói tại điểm 1.1 hoặc điểm 2.1, Mục I của Thông tư này. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cho CSSXKD đã gửi hồ sơ.

Thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ được tính từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ hợp lệ nếu hồ sơ được trực tiếp đưa đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc tính từ ngày nhận theo dấu của bưu điện nơi gửi nếu hồ sơ gửi qua bưu điện.

Thời hạn cấp hoặc từ chối cấp GCNƯĐĐT, Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được tính từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, GCNƯĐĐT, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo rõ lý do cho đương sự biết.

6. Các cơ quan được cơ quan tiếp nhận hồ sơ hỏi ý kiến về thành lập doanh nghiệp, về ưu đãi đầu tư, về chứng nhận đăng ký kinh doanh nói tại Mục II của Thông tư này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản hỏi ý kiến; quá thời hạn này mà không có văn bản trả lời thì coi như đồng ý.

IV. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP BỔ SUNG

1. Các dự án đầu tư đang hưởng ưu đãi đầu tư theo GCNƯĐĐT cấp trước ngày NĐ 07/1998/NĐ-CP có hiệu lực vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư cho đến hết thời gian còn lại theo GCNƯĐĐT đã cấp.

2. Các dự án đầu tư đang hưởng ưu đãi đầu tư theo GCNƯĐĐT đã cấp trước ngày NĐ 07/1998/NĐ-CP có hiệu lực, nếu CSSXKD xét thấy đủ điều kiện để có thể hưởng các ưu đãi bổ sung về miễn, giảm tiền thuê đất quy định tại Điều 27, Điều 28; ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Điều 37; ưu đãi về giám thuế tài nguyên quy định tại Điều 38 của NĐ 07/1998/NĐ-CP thì gửi văn bản đề nghị đến cơ quan đã cấp GCNƯĐĐT (Mẫu ĐN ƯĐĐTBS kèm theo Thông tư này) để được xem xét cấp hay từ chối cấp các ưu đãi đầu tư bổ sung theo quy định tại Điều 50 của NĐ 07/1998/NĐ-CP (Mẫu GCNƯĐĐTBS-TW; GCNƯĐĐTBS-ĐP kèm theo Thông tư này).

V. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TRỢ GIÚP VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Định kỳ 6 tháng một lần (vào ngày 20/6 và 20/12), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh báo cáo tình hình cấp GCNƯĐĐT, tình hình thực hiện trợ giúp và ưu đãi đầu tư trên địa bàn, kiến nghị những vấn đề phát sinh cần xử lý gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo lên Chính phủ.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/UB-QLKT ngày 27/9/1995 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước quy định trình tự, thủ tục cấp GCNƯĐĐT theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và văn bản số 2367/BKH-QLKT ngày 27/5/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 06/UB-QLKT.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, các CSSXKD kịp thời phản ánh để Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những nội dung đã hướng dẫn cho phù hợp.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

MẪU MĐ ƯĐĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... (1)..., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Kính gửi:.......................... (2).....................

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:..............................

- Trụ sở chính:.............................................

- Điện thoại:................... Fax........................

- Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép kinh doanh số...do...(3).. cấp ngày... tháng... năm....

Thực hiện/dự định thực hiện dự án đầu tư...(4)...theo Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư số...do...(5)...cấp ngày... tháng... năm...

- Tổng số vốn đầu tư của dự án:........ triệu đồng

- Lĩnh vực đầu tư:..........................................

- Địa điểm thực hiện dự án:.................................

- Yếu tố công nghệ:.........................................

- Sử dụng số lao động bình quân trong năm:............ người

- Dự định khởi công ngày... tháng... năm....; hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày... tháng... năm....

Đề nghị.........(2).......... cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư với các ưu đãi như sau:

........(6).............

Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều kiện để được hưởng khuyến khích và ưu đãi đầu tư.

Người đại diện CSSXKD (7)

Ghi chú:

(1) Ghi địa danh.

(2) Ghi tên cơ quan cấp GCNƯĐĐT (UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

(3) Ghi tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy phép kinh doanh.

(4) Ghi tên dự án đầu tư

(5) Ghi tên cơ quan Quyết định đầu tư hoặc cấp Giấy phép đầu tư

(6) Ghi các kiến nghị cụ thể về mức bảo đảm, trợ giúp và ưu đãi đầu tư cho dự án xin ưu đãi của cơ sở sản xuất kinh doanh

(7) Ghi họ tên, chức danh của đại diện có thẩm quyền của CSSXKD và ký tên, đóng dấu (nếu có).

MẪU: GCNƯĐĐT-ĐP

UỶ BAN NHÂN DÂN...(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../....

....., ngày... tháng... năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước ngày 22 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);

- Theo đề nghị của............... (2)...........

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN...(1)

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO

1. Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:.......(3)......................

- Trụ sở chính...................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép kinh doanh số... do..... cấp ngày... tháng. .. năm...;

Với các ưu đãi:

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

2...... (3).... được hưởng các ưu đãi nói ở điểm 1 trên đây là do thực hiện dự án đầu tư...(4)...... theo Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư số... do... cấp ngày... tháng... năm...

- Dự án khởi công ngày... tháng... năm..., hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày... tháng... năm...

MẪU ĐN ƯĐĐTBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... (1)..., ngày... tháng... năm...

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ BỔ SUNG

Kính gửi:.......................... (2).....................

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:..............................

- Trụ sở chính:.............................................

- Điện thoại:................... Fax........................

- Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số... do... cấp ngày... tháng... năm....

Căn cứ đề nghị bổ sung ưu đãi:

.............(3)................

Đề nghị......(2)................ cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung với các nội dung ưu đãi như sau:

.............(4)................

Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều kiện để được hưởng ưu đãi đầu tư bổ sung.

Người đại diện CSSXKD (5)

Ghi chú:

(1) Ghi địa danh

(2) Ghi tên cơ quan cấp GCNƯĐĐT (UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(3) Ghi những căn cứ để được bổ sung ưu đãi

(4) Ghi các kiến nghị về mức ưu đãi bổ sung theo quy định tại Điều 27, 28, 37, 38 và Điều 50 Nghị định 07/1998/NĐ-CP.

(5) Ghi họ tên, chức danh của đại diện có thẩm quyền của CSSXKD và ký tên, đóng dấu (nếu có).

MẪU: GCNƯĐĐT-TW

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../....

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước ngày 22 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);

- Xét Hồ sơ xin ưu đãi đầu tư của.........

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO

1. Tên doanh nghiệp:......(1).................... .............

- Trụ sở chính.................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... do..... cấp ngày.... tháng... năm...;

Với các ưu đãi:

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

2...... (1).... được hưởng các ưu đãi nói ở điểm 1 trên đây là do thực hiện dự án đầu tư...(2)...... theo Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư số... do... cấp ngày... tháng... năm...

- Tổng số vốn đầu tư của dự án:......... triệu đồng

- Lĩnh vực đầu tư:.................................

- Địa điểm thực hiện dự án:........................

- Yếu tố công nghệ:................................

- Sử dụng số lao động bình quân trong năm:......... người.

3.... (3).... chỉ được hưởng các ưu đãi nói tại điểm 1 nếu thực hiện đúng và đủ các điều kiện nói tại điểm 2 của Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư này.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân....(1)
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý Khu công nghiệp cấp tỉnh.

(3) Ghi tên cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án được hưởng ưu đãi đầu tư.

(4) Ghi tên dự án đầu tư.

MẪU: GCNƯĐĐT-TW

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../....

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước ngày 22 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);

- Xét Hồ sơ xin ưu đãi đầu tư của...............

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO

1. Tên doanh nghiệp:...................(1)....................

- Trụ sở chính.................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... do..... cấp ngày... tháng. .. năm...;

Với các ưu đãi:

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

2. ..... (1).... được hưởng các ưu đãi nói ở điểm 1 trên đây là do thực hiện dự án đầu tư.....(2)...... theo Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư số... do... cấp ngày... tháng... năm...

- Dự án khởi công ngày... tháng... năm..., hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày... tháng... năm...

- Tổng số vốn đầu tư của dự án:......... triệu đồng

- Lĩnh vực đầu tư:.................................

- Địa điểm thực hiện dự án:........................

- Yếu tố công nghệ:................................

- Sử dụng số lao động bình quân trong năm:......... người.

3. ... (1).... chỉ được hưởng các ưu đãi nói tại điểm 1 nếu thực hiện đúng và đủ các điều kiện nói tại điểm 2 của Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư này.

Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi tên doanh nghiệp

(2) Ghi tên dự án đầu tư

MẪU: GCNƯĐĐT-ĐP

UỶ BAN
NHÂN DÂN....(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../....

......., ngày... tháng... năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ BỔ SUNG

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước ngày 22 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);

- Theo đề nghị của................. (2)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN...... (1)

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHO

1. Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:...... (3) .....................

- Trụ sở chính................................................

- Đã được UBND....... (1)..... cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số.... ngày... tháng... năm...

Nay được bổ sung các ưu đãi:

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

2. ..... (3).... được hưởng các ưu đãi bổ sung nói ở điểm 1 trên đây là do thực hiện dự án đầu tư.....(4)...... theo Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư số... do... cấp ngày... tháng... năm... thoả mãn các điều kiện:

......... (5)...............

3. ... (3)..... chỉ được hưởng các ưu đãi bổ sung nói tại điểm 1 nếu thực hiện đúng và đủ các điều kiện nói tại điểm 2 của Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung này.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân...(1)
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý Khu công nghiệp cấp tỉnh.

(3) Ghi tên cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án được hưởng ưu đãi đầu tư bổ sung.

(4) Ghi tên dự án đầu tư đã được cấp GCNƯĐĐT.

(5) Ghi những căn cứ để được bổ sung các ưu đãi theo quy định tại Điều 27, 28, 37, 38 và Điều 50 Nghị định 07/1998/NĐ-CP.

MẪU: GCNƯĐĐTBS-ĐP

UỶ BAN
NHÂN DÂN....(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../....

......., ngày... tháng... năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ BỔ SUNG

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước ngày 22 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);

- Theo đề nghị của................. (2)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN...... (1)

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHO

1. Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:...... (3) .....................

- Trụ sở chính................................................

- Đã được UBND..... (1)....... cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm......;

Nay được bổ sung các ưu đãi:

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

2. ..... (3).... được hưởng các ưu đãi nói ở điểm 1 trên đây là do thực hiện dự án đầu tư.....(4)...... theo Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư số... do... cấp ngày... tháng... năm... thoả mãn các điều kiện:

.........(5)...............

- Dự án khởi công ngày... tháng... năm..., hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày... tháng... năm...

- Tổng số vốn đầu tư của dự án:......... triệu đồng

- Lĩnh vực đầu tư:.................................

- Địa điểm thực hiện dự án:........................

- Yếu tố công nghệ:................................

- Sử dụng số lao động bình quân trong năm:......... người.

3. ... (1).... chỉ được hưởng các ưu đãi nói tại điểm 1 nếu thực hiện đúng và đủ các điều kiện nói tại điểm 2 của Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi tên doanh nghiệp

(2) Ghi tên dự án đầu tư

MẪU: GCNƯĐĐTBS-TW

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../....

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ BỔ SUNG

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước ngày 22 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);

- Xét Hồ sơ xin ưu đãi đầu tư của...............

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHO

1. Tên doanh nghiệp:...................(1).......................

- Trụ sở chính................................................

- Đã được Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu

tư số.... ngày.... tháng.... năm......;

Nay được bổ sung các ưu đãi:

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

-..............................................................

2. ..... (1).... được hưởng các ưu đãi bổ sung nói ở điểm 1 trên đây là do thực hiện dự án đầu tư.....(2)...... theo Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư số... do... cấp ngày... tháng... năm... thoả mãn các điều kiện:

.......(3)........

3. ... (1).... chỉ được hưởng các ưu đãi bổ sung nói tại điểm 1 nếu thực hiện đúng và đủ các điều kiện nói tại điểm 2 của Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung này.

Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi tên doanh nghiệp.

(2) Ghi tên dự án đầu tư đã được cấp GCNƯĐĐT.

(3) Ghi những căn cứ để được bổ sung các ưu đãi theo quy định tại Điều 27, 28, 37, 38 và Điều 50 Nghị định 07/1998/NĐ-CP.

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 24/09/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 02/1998/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định 07/1998/NĐ-CP thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 2/1998/TT-BKH Ngày ban hành 16/03/1998
Ngày có hiệu lực 31/03/1998 Ngày hết hiệu lực 24/09/1999
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 02/1998/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định 07/1998/NĐ-CP thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close