BỘ Y TẾ


******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 03/2007/TT-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2007

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI KHOẢN 3 MỤC IV THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TT-BYT NGÀY 25/8/2005 CỦA BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN XẾP HẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ

Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3270/BNV-TL ngày 28/8/2006 và Bộ Tài chính tại Công văn số 9306/BTC-PC ngày 31/7/2006, Bộ Y tế sửa đổi bổ sung khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Mục IV như sau:

"3. Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến trước ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng dẫn tại Thông tư này, cán bộ, viên chức lãnh đạo được truy lĩnh và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch giữa mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số mới so với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số cũ (nếu có) của chức danh hiện đang đảm nhiệm theo hạng cũ.

Đối với những đơn vị chưa được xếp hạng tính từ thời điểm tháng 10/2004 trở về trước, nhưng nay được xếp hạng theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế thì được tính hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng được xếp quy định tại Thông tư số 23/2005/TT-BYT kể từ ngày 01/10/2004 (trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo sau ngày 01/10/2004 thì được tính hưởng phụ cấp chức vụ kể từ ngày được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo)."

2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ) để nghiên cứu và giải quyết./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/03/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 03/2007/TT-BYT Sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư 23/2005/TT-BYT hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 03/2007/TT-BYT Ngày ban hành 08/02/2007
Ngày có hiệu lực 08/03/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 03/2007/TT-BYT Sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư 23/2005/TT-BYT hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close