Văn bản "Thông tư 112/1997/TCHQ-THTK hướng dẫn thi hành Quyết định 280/TTg về việc xây dựng mạng tin học diện rộng truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/08.2003

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112/1997/TCHQ-THTK

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 112/TCHQ-THTK NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾTĐỊNH 280/TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XÂY DỰNG MẠNG TIN HỌC DIỆN RỘNG ĐỂ TRUYỀN NHẬN THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

Thực hiện Quyết địnhsố 280/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựngmạng tin học diện rộng để truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chínhNhà nước;

Trên cơ sở thống nhấtgiữa Tổng cục Hải quan và Văn phòng Chính phủ trong cuộc họp ngày 29 tháng 4năm 1997 bàn triển khai thực hiện Quyết định 280/TTg;

Tổng cục hướng dẫn mộtsố công việc cần thực hiện theo tinh thần Quyết định 280/TTg của Thủ tướngChính phủ như sau:

1. Trung tâm tin học và thống kê Hải quan khẩn trương hoànthành việc nối mạng cục bộ trong phạm vi cơ quan Tổng cục theo đề án "Tinhọc hoá quản lý Nhà nước tại cơ quan Tổng cục Hải quan" Vụ Kế hoạch và tàivụ phối hợp đảm bảo phần kinh phí cần thiết để hoàn tất phần công việc này. CácVụ Cục và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện để thực hiện việc kết nối mạngđến khu vực đơn vị mình phụ trách.

2. Văn phòng Tổng cục chủ trì phối hợp với Vụ pháp chế, VụTổ chức cán bộ và đào tạo và Trung tâm tin học và thống kê Hải quan xây dựngdanh mục chi tiết các loại văn bản và báo cáo nghiệp vụ của Tổng cục Hải quancần trao đổi qua mạng tin học diện rộng với Văn phòng Chính phủ; Trung tâm tinhọc và thống kê Hải quan chủ trì xây dựng quy trình thu thập, xử lý và cung cấpthông tin trên mạng cục bộ của Tổng cục Hải quan để trình Lãnh đạo Tổng cục kýquyết định ban hành.

3. Phần bảo mật truyền tin trên mạng tin học diện rộng doBan cơ yếu Chính phủ phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện theo quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục Hải quan giao cho Trung tâm tin học và thốngkê Hải quan quản lý mạng, chủ trì phối hợp với phòng thông tin cơ yếu - Vănphòng Tổng cục tiếp nhận các phương pháp bảo mật để sử dụng trong ngành, thiếtkế công cụ đảm bảo an toàn và bảo mật các thông tin trên mạng cơ quan Tổng cụcHải quan.

4. Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo phối hợp cùng Văn phòng Tổngcục và Trung tâm tin học và thống kê Hải quan tổ chức các khoá đào tạo theo kếhoạch đã được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt. Các Vụ Cục và đơn vị trực thuộc chịutrách nhiệm bố trí cán bộ của đơn vị mình tham gia các khoá đào tạo khi đượctriệu tập để đảm bảo khai thác hiệu quả mạng cục bộ tại cơ quan Tổng cục.

5. Trung tâm tin học và thống kê Hải quan phối hợp với cácVụ, Cục tổ chức lực lượng chuẩn bị thông tin và cài đặt các phần chương trìnhkhai thác thông tin trên mạng, đảm bảo an toàn và bảo mật của các hệ thốngthông tin nghiệp vụ.

6. Trung tâm tin học và thống kê Hải quan phối hợp với cácVụ, Cục nghiên cứu xây dựng phương án "Mạng tin học diện rộng ngành Hảiquan" để trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét phê duyệt.

Thông tư này được phổ biến và quán triệt tới tất cả các đơnvị thuộc cơ quan Tổng cục để triển khai thực hiện.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/08/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 112/1997/TCHQ-THTK hướng dẫn thi hành Quyết định 280/TTg về việc xây dựng mạng tin học diện rộng truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 112/1997/TCHQ-THTK Ngày ban hành 28/05/1997
Ngày có hiệu lực 12/06/1997 Ngày hết hiệu lực 11/08/2003
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 112/1997/TCHQ-THTK hướng dẫn thi hành Quyết định 280/TTg về việc xây dựng mạng tin học diện rộng truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close