Văn bản "Thông tư 117/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/1999/TT-BTC và Thông tư 29/2002/TT/BTC hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 21/05.2006 và được thay thế bởi Thông tư 35/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 07/2006/NĐ-CP về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 21/05/2006

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 117/2003/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2003 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 111/1999/TT/BTC NGÀY 17/9/1999 VÀ THÔNG TƯ SỐ 29/2002/TT/BTC NGÀY 26/3/2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 100/1998/NĐ-CP ngày 10/12/1998 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để phù hợp với thực tế hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thông tư số 29/2002/TT/BTC ngày 26/3/2002 sửa đổi, bổ sung thông tư số 111/1999/TT/BTC như sau:

- Điểm 2.6 phần B Mục III quy định về tổng mức chi hoạt động quản lý và công vụ tại thông tư số 111/1999/TT-BTC được sửa lại như sau: "Tổng mức chi cho hoạt động quản lý và công vụ hàng năm của Ngân hàng Nhà nước tính trên số cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước bình quân năm tối đa không quá 19 triệu đồng/người/năm."

- Quy định về chi đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc tại điểm 5 thông tư số 29/2002/TT/BTC được sửa đổi như sau:

"Chi về đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ: khoản chi này thực hiện theo quy định Bộ Tài chính."

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng từ năm tài chính 2004.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 21/05/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 117/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/1999/TT-BTC và Thông tư 29/2002/TT/BTC hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 117/2003/TT-BTC Ngày ban hành 08/12/2003
Ngày có hiệu lực 28/12/2003 Ngày hết hiệu lực 21/05/2006
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 117/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/1999/TT-BTC và Thông tư 29/2002/TT/BTC hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close