BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14-BYT/TT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1991

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 14-BYT/TT NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 1991 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, THANH TOÁN NGUYÊN LIỆU NHẬP TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ CỦA SIDA VÀ NGOẠI TỆ CHUYÊN GIA GIỮA BỘ Y TẾ VÀ CÁC CÔNG TY,XÍ NGHIỆP TRONG NGÀNH Y TẾ

Tiếp tục thực hiện Quyết định 114/CT ngày 10/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thông tư Liên tư Liên bộ Y tế - Tài chính số 13/TTLB ngày 5/6/1989 về việc sử dụng nguồn viện trợ của Tổ chức SIDA và nguồn ngoại tệ do chuyên gia y tế đóng góp, Bộ Y tế quy định một số điểm về quản lý và thanh toán như sau:

I. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ

1. Nguồn viện trợ bằng nguyên liệu của SIDA và nguồn ngoại tệ của chuyên gia y tế đóng góp đều phải nhập xuất theo quy định của Bộ Y tế, thông qua 2 đầu mối: VIMEDIMEX Hà Nội, VIMEDIMEX Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Liên hiệp các xí nghiệp Dược Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng đơn hàng trình Bộ duyệt để nhập hàng theo kế hoạch.

3. Hai VIMEDIMEX tổ chức nhập hàng và phân phối nguyên liệu, hàng hoá cho các Công ty, xí nghiệp theo kế hoạch đã được Bộ duyệt. Các công ty, xí nghiệp được tự chọn quy cách, dạng sản phẩm để hợp đồng gia công và sản xuất cho phù hợp với thị trường tiêu thụ, đồng thời đảm bảo nội dung cam kết với cơ quan tài trợ.

4. Các Công ty, Xí nghiệp có nhiệm vụ hoàn trả đầy đủ và kịp thời theo quy định số tiền hàng viện trợ SIDA và hàng nhập bằng ngoại tệ chuyên gia cho VIMEDIMEX. Các VIMEDIMEX chịu trách nhiệm thanh toán trả Bộ đúng thời hạn; nếu không trả đúng hạn thì thực hiện tính lãi như vay của cơ quan Ngân hàng Nhà nước.

II. CHẾ ĐỘ THANH TOÁN

1. Thời hạn thanh toán

Trong vòng 45 ngày kể từ khi được VIMEDIMEX giao hàng, các Công ty, xí nghiệp phải thanh toán đủ tiền cho VIMEDIMEX. VIMEDIMEX thanh toán tiền trả Bộ trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được tiền của các Công ty, xí nghiệp chuyển trả.

2. Tỷ giá thanh toán

Từ nay tỉ giá ngoại tệ được tính theo tỷ giá Ngân hàng quy định tại thời điểm VIMEDIMEX giao hàng cho các đơn vị được giảm 10% nếu nhập thuốc tối thiết yếu, giảm 5% nếu nhập thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu và không giảm nếu nhập ngoài danh mục thuốc thiết yếu, nhập trang thiết bị tối cần được giảm 15% cho người sử dụng (trừ những lô hàng về trước tháng 2/1990 tính theo tỷ giá 3.900 đ/USD).

Quá thời hạn phải thanh toán đã nêu ở phần II điểm 2 ở trên, các công ty, xí nghiệp và VIMEDIMEX phải chịu lãi 2,5%/tháng trên tổng số tiền phải thanh toán trả Bộ tính theo tỷ giá Ngân hàng quy định tại thời điểm thanh toán.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây về quản lý, thanh toán nguồn nguyên liệu viện trợ SIDA và ngoại tệ chuyên gia trái với nội dung Thông tư này đều bãi bỏ.

 

Phạm Song

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/05/1991

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 14-BYT/TT năm 1991 quy định chế độ quản lý, thanh toán nguyên liệu nhập từ nguồn gốc viện trợ của SIDA và ngoại tệ chuyên gia giữa Bộ Y tế và các công ty, xí nghiệp trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 14-BYT/TT Ngày ban hành 03/05/1991
Ngày có hiệu lực 03/05/1991 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 14-BYT/TT năm 1991 quy định chế độ quản lý, thanh toán nguyên liệu nhập từ nguồn gốc viện trợ của SIDA và ngoại tệ chuyên gia giữa Bộ Y tế và các công ty, xí nghiệp trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close