Văn bản "Thông tư 19/2001/TT-BTM sửa đổi mục 2.3 Thông tư 11/2001/TT-BTM về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá do Bộ Thương mại ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/02.2007

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2001/TT-BTM

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 19/2001/TT-BTM NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỤC 2.3 THÔNG TƯ SỐ 11/2001/TT-BTM NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2001 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 và Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện quyết định nói trên;
Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung mục 2.3 Thông tư số 11/2001/TT-BTM cụ thể như sau:

1. Thay thế mục 2.3 Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của bộ Thương mại bằng mục 2.3 mới dưới đây:

2.3. Đối với hàng hoá là vật tư, nguyên liệu nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trong hợp đồng hợp tác kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài gửi văn bản đề nghị đến Bộ Thương mại để được xem xét giải quyết.

Văn bản đề nghị của doanh nghiệp nêu rõ tên, địa chỉ khách hàng nhập khẩu hoặc đặt gia công, số lượng sản phẩm xuất khẩu, định mức vật tư, nguyên liệu cho một đơn vị sản phẩm, lượng vật tư, nguyên liệu cần nhập khẩu. Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc xác định định mức vật tư, nguyên liệu cho sản xuất.

Kèm theo văn bản đề nghị của doanh nghiệp là bản chính và bản sao hợp lệ hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu sản phẩm hoặc hợp đồng gia công sản xuất hàng xuất khẩu cho nước ngoài (sau khi xem xét đối chiếu Bộ Thương mại sẽ trả lại bản hợp đồng chính cho doanh nghiệp). Trong các hợp đồng phải có điều khoản: Hợp đồng chỉ được thực hiện khi được Bộ Thương mại chấp thuận cho nhập khẩu vật tư nguyên liệu nêu tại Phụ lục 02 kèm theo Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001. Trong trường hợp hồ sơ đề nghị được Bộ Thương mại chấp thuận cho nhập khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng các quy định về quản lý xuất nhập khẩu và các hợp đồng đã được Bộ Thương mại phê duyệt.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Thương mại có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp.

2. Các nội dung khác tại Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 và Thông tư số 16/2001/TT-BTM ngày 29 tháng 5 năm 2001 của Bộ Thương mại không thay đổi.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/02/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 19/2001/TT-BTM sửa đổi mục 2.3 Thông tư 11/2001/TT-BTM về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu 19/2001/TT-BTM Ngày ban hành 20/07/2001
Ngày có hiệu lực 04/08/2001 Ngày hết hiệu lực 04/02/2007
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 19/2001/TT-BTM sửa đổi mục 2.3 Thông tư 11/2001/TT-BTM về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá do Bộ Thương mại ban hành
Mục lục

Mục lục

Close