BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52-TC/TCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1995

 

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 52 TC/TCT NGÀY 12/7/1995 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 23TC/TCT NGÀY 21/3/1995 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ XE Ô TÔ, XE 2 BÁNH GẮN MÁY CÓ NGUỒN GỐC NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP ĐANG LƯU HÀNH TRONG MỘT SỐ ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6572 KTTH ngày 22/11/1994 về việc xử lý xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23 TC/TCT ngày 21/03/1995 hướng dẫn xử lý. Để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 23 TC/TCT ngày 21/3/1995 nêu trên như sau:

1/ Thay thế nội dung quy định tại điểm b - Phần 4 - Mục II của Thông tư số 23 TC/TCT ngày 21/3/1995 của Bộ Tài chính bằng nội dung như sau:

Giá tính thuế: Căn cứ vào bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo quyết định số 624 TC/TCT/QĐ ngày 26/7/1994 của Bộ Tài chính.

Trường hợp những xe không có trong bảng gía nêu trên thì giá tính thuế nhập khẩu do cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính quy định theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 7 - Nghị định số 54 CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ và có tham khảo ý kiến của cơ quan Hải quan địa phương.

2/ Gia hạn thời gian xử lý tại Phần I - Mục III như sau: Thời gian xử lý hoàn thành trước ngày 31/7/1995.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/07/1995

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 52-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 23-TC/TCT-1095 hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 52-TC/TCT Ngày ban hành 12/07/1995
Ngày có hiệu lực 27/07/1995 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 52-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 23-TC/TCT-1095 hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close