Văn bản "Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2005/TT-BVHTT hướng dẫn Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP về cấm quảng cáo thuốc lá" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2014

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 78/2008/TT-BVHTTDL

 Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/2005/TT-BVHTT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2000/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤM QUẢNG CÁO THUỐC LÁ

Ngày 12 tháng 5 năm 2005 Bộ Văn hoá-Thông tin nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá. Để có căn cứ thực hiện tốt hơn các quy định về cấm quảng cáo thuốc lá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư này sửa đổi, bổ sung điểm 2.7 khoản 2 và khoản 4 Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT như sau:

1) Sửa đổi, bổ sung điểm 2.7 khoản 2:

"2.7 Tại điểm bán thuốc lá trưng bày quá một bao/gói (10 điếu, 12 điếu, 20 điếu) hoặc trưng bày quá một tút/hộp (10 bao/gói) của một nhãn hiệu thuốc lá”.

2) Bổ sung vào cuối khoản 4:

"Trang phục, đồ dùng, phương tiện giao thông, công cụ sản xuất, công trình xây dựng, các vật thể khác một màu hoặc nhiều màu nhưng không thể hiện hoặc không tạo thành biểu tượng, nhãn hiệu một sản phẩm thuốc lá thì không coi là quảng cáo thuốc lá”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ; cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP;
- Các Sở VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, VP, T.tra thuộc BVHTTDL;
- Lưu: VT, PC, NTH200.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2005/TT-BVHTT hướng dẫn Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP về cấm quảng cáo thuốc lá

Số hiệu 78/2008/TT-BVHTTDL Ngày ban hành 29/08/2008
Ngày có hiệu lực 30/09/2008 Ngày hết hiệu lực 01/01/2014
Nơi ban hành Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2005/TT-BVHTT hướng dẫn Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP về cấm quảng cáo thuốc lá
Mục lục

Mục lục

Close