Giá: 10.000 đ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                          -----****----

   …., ngày … tháng … năm 20…

BẢN TỰ KHAI

 

Kính gửi:

TÒA ÁN NHÂN DÂN ……

 

  • Tôi tên là       : …………Sinh năm ……
  • CCCD số       : ……………………………… do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày …………………….
  • Địa chỉ liên hệ: …………

Là nguyên đơn/ bị đơn/ đại diện theo uỷ quyền trong vụ án “……………………” với ………… (ông) ……………………theo thông báo thụ lý số ……………………ngày ……………………của Toà án nhân dân …………………….

Kính trình Quý Tòa về nội dung sự việc như sau:

     

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ .     

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Yêu cầu của bị đơn:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Từ các nội dung trên, tôi kính mong quý Tòa xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cảm ơn !

 

Người trình bày

 

 

 

 

 

                                    

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.