CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn...................
- Ủy ban nhân dân quận, huyện...............................
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):

2.Chứng minh nhân dân số:.........................................do.....................................

cấp ngày............................tháng…………………năm………………………

3.Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

4. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................Điện thoại:

5. Địa điểm khu đất xin được giao:

6. Diện tích (m2) :

Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên:

.....................................................................................lập ngày

hoặc trích lục bản đồ địa chính số ..................ngày...................của

7. Mục đích sử dụng đất:

8. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn):

9. Phương thức trả tiền sử dụng đất:

10. Cam kết:

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có):

 

..............,ngày...........tháng............năm............
Người xin giao đất
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.