Giá: 20.000 đ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày..... tháng...năm ……

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: Chia tài sản chung sau khi ly hôn)

Kính gửi: Toà án nhân dân…………………………………………………

NGƯỜI KHỞI KIỆN:

Tên:..........................................................................................................................................................

Năm sinh:................................................................................................................................................

CCCD số: ...............................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................................

NGƯỜI BỊ KIỆN:

Tên:..........................................................................................................................................................

Năm sinh:................................................................................................................................................

CCCD số: ...............................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................................

1.                  Nội dung sự việc:

Tôi và anh …… trước đây là vợ chồng, sau đó do cuộc sống không hạnh phúc tôi có làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân …………….giải quyết cho tôi và anh …… được ly hôn.

Tòa án nhân dân thành phố ………..trên cơ sở sự thỏa thuận giữa tôi và anh …….đã ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số: …………………….ngày………………... Nội dung Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự như sau:

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa tôi và anh…………...

2. Về con chung: Giao 3 con chung là cháu ……………, sinh ngày …/…/….; cháu ……………, sinh ngày …/…/… và cháu ……………, sinh ngày …/…/… cho tôi trực tiếp nuôi dưỡng.

3. Tài sản chung và công nợ không đề nghị Tòa án giải quyết nên Tòa án không xem xét.

Do trước đây tôi và anh …………… tự thỏa thuận với nhau về việc chia tài sản chung, nhưng đến nay tôi và anh …………… không thể tự thỏa thuận được về việc

phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Trong thời kỳ hôn nhân tôi và anh …………… tạo lập được tài sản chung là 01 thửa đất mang tên ………………….và…………... Thửa đất số…….; tờ bản đồ số:……………. Địa chỉ tại:……………………………..; diện tích ……… mét vuông. Trị giá thừa đất khoảng ………………………đ (hai tỷ đồng).

2.                  Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

Nay tôi kính đề nghị Tòa án nhân dân ……………chia tài sản chung giữa tôi và anh Sơn trong thời kỳ hôn nhân là đất số………..; tờ bản đồ số:………………... Địa chỉ tại:………………………, diện tích ……mét vuông, mang tên ……………và ……………. Tôi xin được lấy đất và trích trả anh …………… số tiền bằng 50% trị giá thửa đất.

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1. Bản sao CCCD người khởi kiện (bản sao y)

2. Quyết định công nhận thuận tinh ly hôn;

4. Bản sao GCNQSDĐ (bản sao y);

5. Phiếu bưu điện gửi đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện cho bị đơn.

6. Tài liệu khác (nếu có)...

Kính mong Quý Tòa xem xét giải quyết yêu cầu của tôi theo quy định của pháp luật.

 

 

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.