Giá: 10.000 đ

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Số: .../HDDVPL

NGÀY KÝ: ...  

-           Căn cứ Luật Luật sư 2006 và Luật Luật Sư sửa đổi năm 2012;

-           Căn cứ vào sự thỏa thuận giữa hai bên, chúng tôi gồm:

 

ÔNG/BÀ : …………………………………………………………………….

CCCD số

:

……………………do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp

 

Địa chỉ thường trú

:

……………………………………………………..

 

Điện thoại

:

………………………..…………………………..

 

Sau đây gọi tắt là Bên A

CÔNG TY LUẬT ………………………………………………………………

Địa Chỉ

:

…………………………………………………

Đại diện

:

Ông……………………………………………

Chức vụ

:

…………………………………………………

Điện thoại liên hệ

:

…………………………………………………

Giấy phép đăng ký hoạt động

:

……………………../TP/ĐKHĐ

Sau đây gọi tắt là Bên B

 

Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng Dịch vụ này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”)  với các điều kiện và điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1.1. Bên B sẽ cử Luật sư/ người đại diện tư vấn/ bảo vệ cho Bên A trong quá trình thỏa thuận, hòa giải, đại diện làm việc, khởi kiện tranh chấp ………………………………………………………………………………………….. Tòa án nhân dân có thẩm quyền ở giai đoạn …………………………………………….

1.2. Bên B có trách nhiệm chủ động làm việc với các bên có liên quan, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa Bên A với các bên tại điều 1.1, được quyền thỏa thuận, được quyền nhận tiền thanh toán, được ký kết biên bản thanh lý.

1.3. Bên B thực hiện công việc từ khi ký hợp đồng này cho đến khi Tòa án sơ thẩm ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự hoặc có bản án sơ thẩm của Tòa án.

ĐIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Phí dịch vụ là: ……………………………………………………………………….

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm thuế VAT và các khoản phí, lệ phí do Nhà nước quy định và thù lao luật sư sau khi hoàn thành vụ việc.

2.2. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức tiền mặt/ Chuyển khoản do Bên B cung cấp.

2.3. Phương thức thanh toán: Chia làm 3 đợt cụ thể như sau:

  + Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng Bên A thanh toán cho Bên B số tiền là …………………………………………………………………………….;

    + Đợt 2: Ngay sau khi có thông báo thụ lý vụ án của Tòa án Bên A thanh toán cho Bên B số tiền là …………………………………………………………………………….;

           + Đợt 3: Ngay sau khi có quyết định của Tòa án đưa vụ án ra xét xử/ hòa giải thành Bên A thanh toán cho Bên B số tiền là …………………………………………………………………………….;

2.4. Thù lao luật sư khi hoàn thành phạm vi công việc tương ứng …….% giá trị tài sản bên A nhận được. Việc thanh toán được thực hiện dưa trên tiến độ thanh toán của các bên liên quan đối với Bên A.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1. Quyền của Bên A:

3.1.1. Yêu cầu Bên B thực hiện các dịch vụ pháp lý đã thoả thuận với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho Bên A;

3.1.2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại thực tế xảy ra nếu Bên B vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ đã thoả thuận.

3.2. Nghĩa vụ của Bên A:

3.2.1. Cung cấp cho Bên B các giấy tờ, tài liệu và thông tin cần thiết có liên quan để Bên B tiến hành công việc theo Hợp đồng;

3.2.2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu và thông tin đã cung cấp;

3.2.3. Thanh toán thù lao và chi phí theo thoả thuận tại Điều 2 Hợp đồng này và bồi thường các thiệt hại thực tế xảy ra cho Bên B nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật;

3.2.4. Ngay sau khi hợp đồng này được ký, nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên A sẽ không được nhận lại số tiền đã thanh toán trước đó.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

4.1. Quyền của Bên B:

4.1.1. Yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết có liên quan để thực hiện công việc theo theo thoả thuận tại Điều 1 của Hợp đồng này;

4.1.2. Yêu cầu Bên A thanh toán thù lao, chi phí theo thoả thuận tại Hợp đồng này;

4.1.3. Yêu cầu Bên A bồi thường những thiệt hại thực tế xảy ra cho Bên B nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

4.1.4. Trong trường hợp tài liệu và thông tin do Bên A cung cấp không chính xác hoặc/và không trung thực, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải hoàn trả hay bồi thường bất cứ chi phí nào. Đồng thời, Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ pháp lý phát sinh do việc Bên A cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật.

4.2. Nghĩa vụ của Bên B:

4.2.1. Thực hiện công việc theo đúng nội dung đã thoả thuận với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm để đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho Bên A;

4.2.2. Thông báo kịp thời cho Bên A về mọi vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện công việc. Thông báo này được thực hiện bằng điện thoại, lời nói trực tiếp hoặc bằng văn bản nếu hai Bên có thoả thuận;

4.2.3. Giữ bí mật các thông tin, tài liệu liên quan đến Bên A mà Bên B biết được trong quá trình thực hiện công việc. Chỉ được công bố các thông tin, tài liệu đó nếu được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;

4.2.4. Hoàn lại cho Bên A toàn bộ số tiền đã nhận nếu Bên B không thực hiện công việc đã cam kết theo Hợp đồng, trừ trường hợp Bên B không có lỗi làm cho công việc không thực hiện được;

4.2.5. Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

5.1. Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thoả thuận trong Hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có những vướng mắc phát sinh, các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, hoà giải, bình đẳng cùng có lợi;

5.2. Nếu không thể giải quyết được bằng các phương pháp thương lượng, hoà giải thì hai Bên thống nhất cùng đưa ra giải quyết tranh chấp trước Toà án nhân dân có thẩm quyền.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1. Khi có những nội dung phát sinh cần sửa đổi, bổ sung thì hai Bên cùng bàn bạc thống nhất và nội dung thống nhất sẽ được thể hiện bằng một phụ lục Hợp đồng. Phụ lục này là một bộ phận không tách rời của hợp đồng chính mà hai Bên có trách nhiệm cùng thực hiện;

6.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi Bên B nhận được tiền thanh toán theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng. Hợp đồng sẽ tự thanh lý khi các Bên đã hoàn tất toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này;

6.3. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.