CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc xác nhận nợ và cam kết thanh toán

 


Hôm nay, vào lúc …. giờ ……. phút, ngày ……. tháng …… năm ………..,  tại …………………………………………………….,
chúng tôi gồm:

I. BÊN A

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

GCNĐKDN/ CMND số

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/ bà: .................................. là đại diện theo ủy quyền số        : ………………… ngày ………………….. (nếu có).
 

II. BÊN B

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

GCNĐKDN/ CMND số

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại

: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/ bà: .................................. là đại diện theo ủy quyền số        : ………………… ngày ………………….. (nếu có).
 

Hai bên cùng bàn bạc về việc thực hiện hợp đồng và thống nhất kết luận như sau:

1. Thỏa thuận xác nhận:
Tính tới ngày ...... tháng ...... năm ..........., hai bên thống nhất xác định số nợ Bên A nợ Bên B là ............................. VND (Bằng chữ: ……………………..), trong đó:
- Nợ gốc: ............................ VND;
- Lãi: ............................ VND.
 

2. Căn cứ xác nhận nợ: (Những nội dung dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách hàng có thể bỏ những mục không cần thiết)
- Theo hợp đồng số ............................. ngày ..... tháng ....... năm ....... giữa ............... và ......................
- Theo hóa đơn giá trị gia tăng số ..................ngày ..... tháng .... năm .........
 

3. Cam kết của bên A:
3.1. Bên A cam kết sẽ thanh toán số tiền nêu tại điều 1 trước ngày ..... tháng ...... năm .......
3.2. Trong trường hợp Bên A chậm thanh toán thì phải chịu trách nhiệm trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả với lãi suất là 0.05%/ ngày chậm trả.


3.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

4. Điều khoản chung:

4.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung của Biên bản này.

4.2. Buổi làm việc kết thúc vào lúc …… giờ …….. phút cùng ngày, được lập thành hai (02) bản chính, mỗi bên giữ một (01) bản để thực hiện.

 

BÊN A

BÊN B

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.