Điều .........: Thông báo
Article ......: Notification

Tất cả các thông báo, yêu cầu, báo cáo hoặc đề nghị quy định tại Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản, bằng tiếng Việt và Tiếng Anh và sẽ được coi là gửi hợp lệ vào ngày thông báo được chuyển bởi đơn vị cung cấp dịch vụ phát chuyển, hoặc được chuyển bằng tay trực tiếp tới bên nhận thông báo hoặc được fax (có xác nhận gửi fax thành công) tới địa chỉ sau hoặc tới những địa chỉ khác do Các Bên thông báo bằng văn bản trong từng thời điểm.
All notices, requests, reports or suggestions in accordance with this Agreement shall be made in written, in both Vietnamese and English and shall be deemed to be sent from the date of being delivered by couriers or handing over directly to the recipients or sent by fax (with the comfirmation of susscesfully sending) to the following address or other addresses as 

Gửi tới Bên A
To Party A

                                                   [ĐỊA CHỈ]
                                                   [ADDRESS]
                                                   [TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN] – [CHỨC VỤ]
                                                   [REPRESENTATIVE] - [TITLE]
Gửi tới Bên B
To Party B

                                                   [ĐỊA CHỈ]
                                                   [ADDRESS]
                                                   [TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN] – [CHỨC VỤ]
                                                   [REPRESENTATIVE] - [TITLE]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.