Giá: 20.000 đ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………….,ngày…….. tháng……năm……..

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc)

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………………

 

NGƯỜI KHỞI KIỆN:

 

Họ và tên:..............................................................................................................................................

sinh năm:...............................................................................................................................................

CMND số: ............................................................................................................................................

Điện thoại:.............................................................................................................................................

NGƯỜI BỊ KIỆN:

Ông:......................................................................................................................................................

sinh năm:...............................................................................................................................................

Điện thoại: ...........................................................................................................................................

Bà: ........................................................................................................................................................

Điện thoại: ...........................................................................................................................................

Cùng trú tại:..........................................................................................................................................

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI NGHĨA VỤ LIÊN QUAN:

Bà:……………………………………………sinh năm:……………………………………..

Là: .........................................................................................................................................................

Điện thoại:.............................................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................................

 

Yêu cầu tòa án giải quyết những vấn đề sau đây

Ngày……………….ông…………………….và bà………………..có ký kết hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất với tôi.

Theo nội dung hợp đồng đặt cọc ông…………………bà ……………..đồng ý chuyển nhượng cho tôi thửa đất thửa đất số ……; Tờ bản đồ số ……; Diện tích ……m3, do Ủy ban nhân dân …………cấp ngày …………mang tên ông…………......... Trên đất có ………….Hai bên thỏa thuận giá chuyển nhượng là ………........đ (………........đồng), thời hạn thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là …... ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng đặt cọc và nhận tiền đặt cọc hai bên sẽ đến văn phòng Công chứng để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào ngày ……….........

 

Khi ký kết hợp đồng đặt cọc, ông……………., bà………….. đã nhận của tôi số tiền ………........đ (………........đồng) đây là tiền đặt cọc để đảm bảo cho việc chuyển nhượng thừa đất trên. Số tiền đặt cọc sẽ được trừ vào số tiền ………........₫ (hai tỷ đồng) khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tải sản trên đất.

Hai bên cam kết nếu đến thời hạn cam kết tôi không nhận chuyển nhượng thửa đất trên thì sẽ mất số tiền đã đặt cọc, ông ……….., bà ………… không thực hiện việc chuyển nhượng thì sẽ bị phạt cọc số tiền gấp …(….) lần số tiền đã nhận đặt cọc là ………........đ (………........đồng).

 

Khi nhận tiền đặt cọc ông………….., bà ………………có cho tôi xem 01 (một) GCNQSDĐ số ……; Tờ bản đồ số ……; Diện tích ……m3, do Ủy ban nhân dân …………cấp ngày …………mang tên ông………….........

Đến ngày …………......tôi đến tìm gặp vợ chồng ông……….., bà……………. để yêu cầu đến Văn phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng cả hai không có nhà, tối điện thoại thì không nghe máy. Sau đó tôi liên tục tìm gặp và liên lạc để yêu cầu vợ chồng ông………………., bà …………..thực hiện hợp đồng đặt cọc đã ký kết ngày …………......nhưng vợ chồng ông ……………, bà …………. cố tỉnh trốn tránh không thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng không trả tiền cọc và chịu phạt cọc như cam kết.

 

Tôi đề nghị Tòa án nhân dân ………………………buộc ông ……………………và bà ………………………..phải trả cho tôi số tiền …………......đ (…………......đồng) trong đó …………...... đ(…………......đồng) là tiền đã nhận đặt cọc của tôi và số tiền phạt cọc do vi cam kết là …………......đ (…………......đồng)

 

Kính mong Quý Tòa xem xét giải quyết yêu cầu của tôi.

 

Tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm:

- Bản sao hợp đồng đặt cọc;

- Bản sao GCNQSDĐ (chứng thực);

- Bản sao CCCDcủa người khởi kiện (bản sao y);

- Phiếu bưu điện gửi đơn khởi kiện cho bị đơn

- Tài liệu khác (nếu có).................

 

 

Người khởi kiện

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.