CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Để đảm bảo giao kết và thực hiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất)

        Ngày ………..tháng ………năm …………… 

        Tại trụ sở Văn phòng Công chứng …., …………, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là bên  A):

Ông                                        :

Ngày tháng năm sinh             :

Chứng minh nhân dân  số      : 

Thường trú tại                        : 

Bà                                          :

Ngày tháng năm sinh             :

Chứng minh nhân dân  số      : 

Thường trú tại                        : 

Bên đặt cọc (sau đây gọi là bên B):

Ông                                        :         

Ngày tháng năm sinh             :  

Chứng minh nhân dân  số      :  

Thường trú tại                        :     

Bà                                          :         

Ngày tháng năm sinh             : 

Chứng minh nhân dân  số      :  

Thường trú tại                        :     

Bằng hợp đồng này Bên B đồng ý đặt cọc, Bên A đồng ý nhận đặt cọc để bảo đảm giao kết và thực hiện việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với các điều khoản sau:

Điều 1 : Đối tượng Hợp đồng :

Đối tượng Hợp đồng là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số …………………. thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A theo "Giấy chứng nhận ...................." số: ............., vào sổ cấp số: .......... do UBND …………….. cấp ngày .............................

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận nói trên có đặc điểm như sau:

 a/ Tài sản gắn liền với đất (nhà ở):

- Địa chỉ: …………………………………………………………..

- Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. mét vuông)

- Diện tích xây dựng: ...................... m2 (................................... mét vuông)

- Kết cấu nhà: ..................................

- Số tầng: .......................

- Đặc điểm:…

b/ Đất ở:

- Thửa đất số: ...........................

- Tờ bản đồ số: ........................

- Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

          + Riêng: .............................. m2 (............................................. mét vuông)

          + Chung: ................... m2 (.......................... mét vuông)

Tình trạng pháp lý : (đã cấp giấy chứng nhận, đang cấp giấy chứng nhận, đang cấp đổi giấy chứng nhận, đang tranh chấp tại tòa án….).(nếu có)

Điều 2 : Tài sản đặt cọc

Để đảm bảo cho việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại điều 1. Bên B đặt cọc cho bên A số tiền là : …………….đồng (Bằng chữ …………………..đồng).

  Việc giao nhận số tiền đặt cọc này do hai bên tự thực hiện và ngoài sự chứng kiến của công chứng viên. Trường hợp các bên thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì số tiền đặt cọc sẽ được xem là tiền trả trước và sẽ được khấu trừ vào số tiền mà bên B phải thanh toán cho bên A.

 Điều 4 : Thời hạn đặt cọc

Thời hạn đặt cọc là … tháng kể từ thời điểm giao kết Hợp đồng đặt cọc này trừ các trường hợp sau :

    Trường hợp quá thời hạn … tháng kể từ thời điểm giao kết Hợp đồng đặt cọc này mà Bên A chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì các bên sẽ thực hiện việc giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn …ngày kể từ thời điểm Bên A được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp.

    Trường hợp vì các lý do khách quan từ cơ quan nhà nước gây kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận nói trên cho Bên A quá … tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng này thì một trong các bên có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng đặt cọc này nhưng phải báo trước …. ngày cho bên còn lại. Trường hợp này Bên A có nghĩa vụ thông báo thường xuyên cho Bên B về tình trạng hồ sơ và nếu như một trong các bên yêu cầu chấm dứt hợp đồng thì được xem như không vi phạm hợp đồng đặt cọc và các bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Điều 5 : Xử lý tài sản đặt cọc

Trường hợp các bên thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì số tiền đặt cọc sẽ xử lý theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.

Trường hợp đến thời hạn quy định Điều 4 Hợp đồng này mà Bên A không giao kết, thực hiện việc chuyển nhượng tài sản là đối tượng của Hợp đồng này thì Bên A phải hoàn trả cho Bên B số tiền cọc đã nhận đồng thời phải chịu một khoản phạt cọc có giá trị bằng số tiền Bên B đã đặt cọc cho Bên A. Bên A có nghĩa vụ trả tiền cọc và tiền phạt cọc cho Bên B trong thời hạn … ngày kể từ ngày hết thời hạn đặt cọc quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

Trường hợp đến thời hạn quy định tại Điều 4 Hợp đồng này mà Bên B không giao kết, thực hiện nhận chuyển nhượng tài sản là đối tượng của Hợp đồng này thì Bên B sẽ mất số tiền cọc đã nhận và Bên A có quyền chuyển nhượng tài sản nói trên cho bất kỳ bên nào khác.

Điều 6: Phí và lệ phí có liên quan

Thuế, lệ phí, phí công chứng liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Bên …… chịu trách nhiệm nộp.

Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan công chứng, Bên ……có nghĩa vụ liên hệ với Cơ quan thuế để làm thủ tục nộp thuế theo quy định.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Nếu như trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau, trong trường hợp không thể tự giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi  kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật .

Điều 8 : Điều khoản chung

Các bên cam kết sẽ thực hiện đúng theo những điều khoản ghi trong hợp đồng này .

Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện , không bị lừa dối hoặc ép buộc .

Các bên công nhận đã hiểu rõ quyền , nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu qủa pháp lý của việc giao kết hợp đồng này .

Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên ký tên dưới đây .

Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Công chứng ký và đóng dấu.

BÊN A                                                                           BÊN B

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.