Giá: 25.000 đ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

--------------------

 

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

---------

 

Tôi ký tên dưới đây là:

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)

Họ và tên: ................................

Ngày tháng năm sinh: ..............

Chứng minh nhân dân số:.........

Thường trú: ..............................

Là nguyên đơn trong vụ kiện dân sự số […...] thụ lý bởi tòa án nhân dân […...] ngày […...]

           (BÊN B) BÊN THỤ ỦY           

            1/ ……………….                   sinh năm :………….

CMND số: ...............................

Thường trú: ..............................

            2/  ……………….                  sinh năm :………….

CMND số: ...............................

Thường trú: ..............................

            Qua bàn bạc trao đổi, hai bên cùng tự nguyện lập hợp đồng uỷ quyền với nội dung sau:

            1. Bên B được quyền thay mặt và nhân danh Bên A liên hệ với Toà án nhân dân quận […...], Toà phúc thẩm toà án nhân dân tối cao tại […...], Các cơ quan thi hành án liên quan để tham gia vào quá trình giải quyết vụ kiện dân sự  nói trên với tư cách là những người có quyền tố tụng theo pháp luật của Bên A.

            2. Trong phạm vi uỷ quyền Bên B được quyền thay mặt và nhân danh Bên A yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đưa vụ án ra xét xử, được quyền tham gia trong các buổi làm việc, lấy lời khai, hoà giải, tham dự phiên toà, được quyền lập văn bản, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên A theo quy định của pháp luật trong suốt quá trình giải quyết vụ kiện dân sự nêu trên tại Toà án nhân dân các cấp, các cơ quan  thi hành án liên quan.

            3. Thời hạn uỷ quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi vụ án được xét xử và thi hành án xong tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc hợp đồng hết hiệu lực theo quy định của pháp luật Việt Nam.         

            4.    Thù lao uỷ quyền: Ủy quyền này không có thù lao.

            Bên A cam đoan nội dung uỷ quyền trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do Bên B nhân danh Bên A thực hiện trong phạm vi đã được uỷ quyền.

            Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản có 02 (hai) trang, được lập vào lúc …………………ngày……………..tháng ………..năm ……. tại ……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

 

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)

BÊN THỤ ỦY (BÊN B)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.