CÔNG TY ……….

 

Số ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

HỢP ĐỒNG XUẤT BẢN SÁCH

-        Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13

-        Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên;

 

Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm…… chúng tôi gồm các Bên sau đây:

BÊN A : .............................................................................................................................

Địa chỉ ..............................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .........................................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................................

Đại diện: ............................................................................................................................

Giấy uỷ quyền số : ............................................................................................................

Sau đây gọi tắt là Bên A hay Đơn vị phát hành

 

BÊN B : .............................................................................................................................

Ông (bà): ..........................................................................................................................

Bút danh: ...........................................................................................................................

Số hộ chiếu/CMND: ..........................................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Số tài khoản: ......................................................................................................................

Ngân hàng: .........................................................................................................................

Chủ tài khoản: ...................................................................................................................

Sau đây gọi tắt là Bên B hoặc tác giả

 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP TÁC:

Hai bên hợp tác để xuất bản cuốn sách với nội dung cụ thể như sau

1.1. . Tên tác phẩm (tạm đặt): .................................................................................................

Tên tác phẩm có thể được thay đổi theo thỏa thuận của hai bên.

1.2... Thể loại: ............................................................................................................................

1.3. . Khổ sách: ..........................................................................................................................

1.4. . Tác giả: .............................................................................................................................

1.5. . Kế hoạch xuất bản: ...........................................................................................................

1.6.   Chi phí thiết kế, in ấn, xuất bản: Toàn bộ các chi phí về thiết kế, in ấn, xuất bản phát hành do bên B chi trả.

1.7.   Số lượng bản in: ……… bản

 

ĐIỀU 2. TRAO QUYỀN:

2.1    Theo các điều khoản của hợp đồng này bên B đồng ý trao toàn bộ quyền đối với tác phẩm cho bên A trong việc khai thác tác phẩm, xuất bản, phát hành tác phẩm ra thị trường.

2.2.   Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có thời hạn …….. năm, kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực.

2.3    Trong suốt thời gian hợp đồng này có hiệu lực, Bên B cam kết không chuyển nhượng bản quyền và các quyền liên quan đối với tác phẩm cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ trường hợp có sự đồng ý của bên kia.

2.4.   Bên A được quyền chuyển nhượng quyền khai thác tác phẩm cho Bên thứ ba mà không cần sự đồng ý trước của Bên B hay những ngừơi kế thừa của Bên B. Tuy nhiên, trong trường hợp chuyển nhượng Bên A có nghĩa vụ bảo đảm lợi ích của Bên B không kém thuận lợi hơn trong hợp đồng đồng này.

2.4.   Bên B không được phát hành tác phẩm dưới định dạng ấn bản điện tử (ebook) hay các loại dữ liệu điện tử khác, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

 

ĐIỀU 3. NHUẬN BÚT VÀ THANH TOÁN

3.1.   Bên A đồng ý thanh toán tiền nhuận bút cho bên B với số tiền là:

……%    x    ……. bản     x         Giá Bìa

3.2.   Nhuận bút sẽ được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày sách được chính thức phát hành bằng phưng thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B.

 

ĐIỀU 4. TÁI BẢN – CHUYỂN NGỮ

4.1.   Bên A được chủ động quyết định số lượng, thời điểm và phương thức thực hiện tái bản/chuyển ngữ tác phẩm.

4.2.   Nhuận bút trong trường hợp tái bản/chuyển ngữ:

Trong trường hợp tái bản hay chuyển ngữ cuốn sách, bên A tiếp tục được nhận ……% trên tổng doanh số phát hành tính trên giá bìa của cuốn sách[BT1] , tính theo công thức:

……%    x    ……. bản     x         Giá Bìa

Tiền nhuận bút sẽ được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày sách (tái bản/chuyển ngữ) được chính thức phát hành bằng phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B.

 

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A:

5.1.   Bên A bảo đảm xuất bản sách tác phẩm bằng tiếng Việt trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.

5.2.   Bên A có nghĩa vụ tôn trọng tính nguyên bản của tác phẩm. Mọi thay đổi so với nội dung bản gốc đều cần có sự đồng ý của Bên B. 

5.3.   Bên A chịu mọi chi phí in ấn, quảng bá, xuất bản phát hành và làm các thủ tục cần thiết để phát hành tác phẩm tại Việt Nam theo những điều khoản của Hợp đồng này. 

5.4    Bên A bảo đảm phát hành cuốn sách theo đúng thời gian và số lượng theo hợp đồng này. Bên B bảo đảm in ấn và đóng xén tác phẩm với chất lượng cao nhất. Trường hợp Bên A không bảo đảm được thời gian xuất bản, Bên A sẽ chịu phạt 20% giá trị của Hợp đồng. 

5.5.   Sau khi xuất bản sách Bên A có nghĩa vụ dành tặng Bên B 10 cuốn sách.

Ngoài 10 cuốn sách tặng, bên A sẽ chiết khấu 40% khi bên B có nhu cầu mua sách.

5.6.  Đảm bảo thanh toán đúng hạn và đảm bảo mọi quyền lợi của tác giả trong thời hạn hợp đồng.

5.7.   Cùng với bên B tiến hành các hoạt động truyền thông - Marketing cho cuốn sách trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông phù hợp theo sự sắp xếp  ủa Bên A.

5.8.   Áp dụng mọi biện pháp khả thi và phù hợp để bảo vệ tên tuổi, hình ảnh của tác giả và tác phẩm khi cần thiết nhằm bảo đảm việc xuất bản sách đạt hiệu quả cao nhất. 

 

ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B:

6.1    Bên B bảo đảm có đầy đủ bản quyền hợp pháp và các quyền liên quan đối với tác phẩm để tham gia giao kết hợp đồng này.

6.2.   Trong trường hợp Bên B thực hiện trao quyền khai thác, phát hành tác phẩm cho một bên thứ ba khác mà không được sự đồng ý của Bên A, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp đó, Bên B phải hoàn lại 100% số tiền mà Bên A đã thanh toán và chịu một khoản phạt tương đương 100% giá trị của Hợp đồng này cũng như có nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A.  

6.3.   Bên B có nghĩa vụ phối hợp cùng bên A trong công tác truyền thông trước, trong và sau thời điểm phát hành cuốn sách được xuất bản theo nội dung cả hai bên cùng bàn bạc và thống nhất.

6.4.   Trong suốt thời gian kí kết và thực hiện Hợp đồng này, bên B không được phép đưa ý kiến cá nhân, thông tin, tạo dư luận phản cảm, gây tranh cãi ảnh hưởng tới tác phẩm cũng như  gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bên A cũng như tác phẩm và việc phát hành tác phẩm. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến tác phẩm, bên A phải phối hợp cùng bên B để giải quyết vấn đề kịp thời. Nếu bên B cố tình gây ảnh hưởng tới ấn phẩm đã xuất bản cũng như quyền lợi của bên A thì bên B có nghĩa vụ thanh toán khoản phạt vi phạm tương đương 50% giá trị của Hợp đồng này cho Bên A. .

6.5.   Bên A chấp thuận cho bên B được quyền độc quyền sử dụng 03 tác phẩm: bao gồm 01 tác phẩm là đối tượng trong hợp đồng này và 02 tác phẩm ngay tiếp theo nó. Đối với những tác phẩm sau, Bên A được hưởng những lợi ích không kém thuận lợi hơn những lợi ích mà Bên A nhận được đối với tác phẩm là đối tượng của Hợp đồng này[BT2] .

 

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bằng cách thông báo chính thức cho Bên B trong các trường hợp sau đây:

(1) Nếu B bị phá sản, hoặc vì nguyên nhân bất khả kháng mất khả năng thanh toán.

(2) Nếu bên B có hành vi vi phạm điều khoản hợp đồng, nhận được thông báo của bên A trong vòng 90 ngày nhưng không có biện pháp, hành động khắc phục.

(3) Nếu việc thực hiện xuất bản sách không đúng kế hoạch hoặc không chi trả nhuận bút đúng thời hạn do lỗi cố ý của Bên A, Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bằng cách gửi thông báo chấm dứt hợp đồng bằng văn bản cho Bên A.

 

ĐIỀU 8. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

 

ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến hình thức, thực hiện hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng đàm phán giữa các bên trên tinh thần thiện chí, trung thực. Trong trường hợp, một bên không muốn hoặc các bên không thể giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền. 

 

 ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Trong quá trình thực hiện, tất cả phụ lục, sửa đổi nào đối với Hợp đồng này các Bên phải lập thành văn bản và nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế chỉ có hiệu lực khi được đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên ký.

10.2.    Ngoài các thỏa thuận trên những vấn đề phát sinh mà chưa được đề cập trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết dựa trên quy định của pháp luật có liên quan.

10.3.    Nếu bất kì nội dung nào trong Hợp đồng này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, nội dung đó sẽ được xem là đương nhiên sửa đổi trong giới hạn thấp nhất có thể để trở nên có hiệu lực, đúng pháp luật và có thể thực hiện được. Trong trường hợp những thay đổi đó không thể thực hiện được, các nội dung đó được xem như huỷ bỏ. Việc một hoặc một số nội dung trong Hợp đồng bị sửa đổi hoặc huỷ bỏ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và việc thực hiện của các nội dung khác của Hợp đồng.

10.4.  Bất cứ sửa đổi, bổ sung nào của hợp đồng này chỉ có giá trị hiệu lực khi được lập thành văn bản và có xác nhận hợp pháp của hai bên. Bên có thay đổi liên quan đến Hợp đồng phải có văn bản đề nghị Bên kia trước 03 ngày để giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho thay đổi Hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì Bên đó có trách nhiệm thanh toán.

10.5.    Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Việt. Trong trường hợp Hợp đồng này được dịch sang một ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt sẽ có giá trị áp dụng.

10.6 .   Hợp đồng này bao gồm …. trang bằng tiếng Việt có hiệu lực kể từ ngày có đầy đủ chữ ký của hai bên và được lập thành ……. (…….) bản, mỗi bên giữ ……… (……) bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng sẽ tự thanh lý khi hai bên đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

_________________________

Họ tên:

Chức vụ:

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

_________________________

Họ tên:

Chức vụ:

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                                                                                        

                                                                                                 

                 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.