HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LẠC NHÂN
SALES CONTRACT

Số: ……………….Ngày: ……………

No:……………… Date:……………..

GIỮA / BETWEEN: ………………………………………………………………………………………………………..............................................

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
Address:…………………………………………………………………………………………………………………….............................................

Điện thoại:…………...………. Telex: …………...................…Fax:……………………………………………………………………........................
Tel:…………………...…………Telex:……………....………… Fax:……………………………….........................................................................

Được đại diện bởi Ông:……………………………………………………………………………………………………............................................
Represented by ......…………………………………………………………………………………….. ……............................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................................................................................................
Position: ............................................................................................................................................................................................................

Dưới đây được gọi là BÊN BÁN
Hereinafter referred to as THE SELLER


 …………………………………………………………………………………………………………………………....................................

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………........................
Address:…………………………………………………………………………………………………………………….............................

Điện thoại:…….................…… Telex:…………..................................…Fax:…………………………………………..........................
Tel:………………………........…Telex:………………………………….… Fax:……………………………….........................................

Được đại diện bởi Ông: …………………………………………………………………………………………………............................
Represented by Mr. …………………………………………………………………………………….. ……...........................................

Dưới đây được gọi là BÊN MUA
Hereinafter referred to as THE BUYER

Hai bên đã đồng ý về việc bên bán cam kết bán và bên mua cam kết mua những hàng hóa theo những điều kiện và điều khoản dưới đây:
The Parties agree to enter into this agreement with the following term and conditions:

1. TÊN HÀNG: lạc (đậu phộng) nhân loại hỗn hợp, vụ mùa mới năm ......................
1. COMMODITY: Goundnut Kernel Mix Grade New Crop 1993

2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT: Loại 290 hạt/tối đa 100gr
2. SPECIFICATION: Grade 290 seeds/100 gr.max

– Độ ẩm: tối đa 8,50% 
   Moisture: 08.5% max.

– Tạp chất: tối đa 1,00%
   Foreign matters: 1.0% max.

– lạc nhân vỡ: tối đa 3,00%
   Broken kernels: 3.00% max

– lạc nhân khác màu: tối đa 3,00%
   Other color kernels: 3.00% max.

– Detective: tối đa 8,00%
   Detective: 8.00% max.

– Aftoxin: tối đa 5 phần tỷ
   Atlatoxin: 5/1,000,000,000 max.

– Phải khô sạch, không bị mốc, không bị sâu mọt
   Well dry. Not mouldy. Not intested

– Nguồn gốc xuất xứ: Nam Việt Nam
   Origin: South Vietnam

3. BAO BÌ ĐÓNG GÓI: Trong những bao đay đơn, mới, với trọng lượng tịnh là 50 kg/bao
3. PACKING: in new single jute bags of 50 kgs net each

4. SỐ LƯỢNG: ............. metric tấn ( 5% theo quyền lựa chọn của bên bán)
4/ QUANTITY: ............... MT (5% more or less at Seller option)

5. ĐƠN GIÁ: 540 đô la Mỹ/metric tấn FOB Cảng Sài gòn theo tập quán thương mại quốc tế Incoterms 2010.
5. UNIT PRICE: USD540.00/MT FOB Saigon Port – INCOTERMS 2010

6. TỔNG TRỊ GIÁ: Khoảng ........................... Đô la Mỹ (Bằng chữ: ............................................... Mỹ chẵn)
6. TOTAL AMOUNT: About USD ..................................    (in words: ..............................................)

7. THANH TOÁN: Chuyển tiền bằng điện qua Ngân hàng ................................................. ngày sau khi người đại diện của bên mua ở Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam nhận được các chứng từ xuất khẩu.
7. PAYMENT: By T.T.Reimbursement through ..................................... seven days after the Export Documents be received by the Buyer representative in HCM Cty, Vietnam.

– 10 ngày sau khi trình các chứng từ xuất khẩu nếu bên mua không thanh toán đúng hạn, bên mua phải chịu lãi suất nợ quá hạn là 0,05% mỗi ngày chậm thanh toán. 
Ten days after Export Documents are presented. If the Buyer fails to do the payment on due time he has to bear an overdue interest rate of 0,05% per day.

8. KIỂM TRA VÀ HUN KHÓI KHỬ TRÙNG
8. INSPECTION AND FUMIGATION

– Việc kiểm tra số lượng, trọng lượng, bao bì đóng gói sẽ do ................... thực hiện lần cuối trước khi giao hàng và do bên bán chịu mọi phí tổn.
The inspection of quality/weight/packing to be effected final by Vinacontrol prior to shipment at the Seller’s account.

– Hun khói khử trùng: sau khi hoàn tất bốc hàng lên tàu, mọi phí tổn trong lúc thực hiện việc hun khói khử trùng trên boong tàu sẽ do bên bán chịu. Bên mua sẽ chịu mọi phí tổn ăn, ở… cho thủy thủ tàu khi họ ghé bờ trong lúc hun khói khử trùng.
Fumigation: To be effected on board of vessel after completion of loading at the Seller’s expenses. The expenses for vessel’s crew who will land on shore during fumigate on such as accommodation and meals etc. shall be at the Buyer’s account.

9. GIAO HÀNG: Được thực hiện trễ nhất đến ngày ...........................
9. SHIPMENT: To be effected latest to .................................................

10. CÁC CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU: Danh sách và những chi tiết của các chứng từ liên quan đến xuất khẩu:
10. EXPORT DOCUMENTS: The list and details of all export documents shall be confirmed by separate telex and to include, but not limited to the following documents:

– 3/3 vận đơn đường biển hoàn hảo hàng đã xếp có ghi”cước trả sau”
   3/3 Clean on Board Bill of Lading marked Freight Prepaid

– Hóa đơn thương mại.
   Commercial Invoice

– Bảng liệt kê do người vận tải cấp
   Packing list issued by Shipper

– Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng Thương Mại Việt Nam cấp
   Certificate of origin issued by the VietnamChamber of Commerce

– Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 
   Phytosanitary certificate issued 

– Giấy chứng nhận số lượng, phẩm chất hàng hóa, trọng lượng và bao bì đóng gói do Vinacontrol cấp
   Certificate of quality, quantity, weight and packing issued by Vinacontrol HCM City.

– Giấy chứng nhận hun khói khử trùng 
   Certificate of fumigation 

11. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VẬN TẢI

...........ngày trước ngày tàu đến để bốc hàng tại cảng bốc hàng, những chủ sở hữu hàng hoặc bên mua sẽ điện cho bên bán biết ngày tàu đến.
.............days prior to the date of arrival at loading port, the owners or the Buyer shall cable to the Seller indicating the date of presentation of the vessel.

– 3 ngày trước ngày tàu đến, phải có 1 bức điện báo trước ngày chính xác tàu đến.
.............days prior to the date of presentation of vessel a telegraphic notice on precise date of her arrival.

– Trước ngày tàu đến, những chủ sở hữu hay bên mua liên hệ với VOSA Tp. Hồ Chí Minh để hoàn tất những thủ tục cần thiết cho tàu vào cảng bốc hàng.
   Prior to vessel’s arrival owners or the Buyer to get in touch with the VOSA HCM so as to fulfill necessary entry for malities of vessel into loading port.

Một khi bên bán được thông báo về sự chỉ định con tàu:
Once the Seller was informed about nomination of vessel:

– Bên bán phải đảm bảo đã chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa.
   Seller must ensure cargo readiness

– Bên bán phải chịu toàn bộ cước phí tàu chạy không hàng nếu hàng hóa bị bên mua từ chối vì chất lượng không phù hợp với quy cách phẩm chất đã được quy định trong hợp đồng.
   Seller must bear dead freight it cargoes rejected by Buyer due to quality not conform to the specification stipulated in the contract.

– Bên bán phải chịu phần cước phí tàu chạy không hàng nếu bên bán không thể giao đủ số lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng bất kể vì bất cứ lý do gì.
   Seller must bear dead freight if the Seller is unable to ship the full contracted quantity regardless of whatsoever reason.

– Bên mua phải chịu phạt 10% giá trị hợp đồng nếu tàu không thể đến cảng bốc hàng trước ngày .....................
   Buyer must bear 10pct value contract, if the vessel unable to present loading port before ..................................

– Bên mua phải chịu 100% giá trị hợp đồng nếu tàu đến cảng bốc hàng sau ngày   .....................
   Buyer must bear 100pct value contract, if the vessel is presented at loading after .......................

12. BẢO HIỂM: Do bên mua chịu
12. INSURANCE: Shall be covered by the Buyer

13. BẤT KHẢ KHÁNG: Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản phạt nào về việc trì hoãn giao hàng toàn bộ hay một phần của hợp đồng này bị gây ra bởi bất kỳ biến cố ngẫu nhiên nào nằm ngoài sự kiểm soát của họ, hay phải chịu phí tổn để cung cấp hàng hóa này. Những biến cố ngẫu nhiên trên bao gồm, nhưng không được giới hạn tới những hạn chế của Chính phủ hoặc hạn chế khác ảnh hưởng đến việc giao hàng hay tín dụng, đình công, đóng cửa nhà máy, lũ lụt, hạn hán, nguồn cung cấp nhiên liệu hoặc nguyên liệu thiếu hay bị giảm, chiến tranh có tuyên bố hay không tuyên bố, cách mạng, cháy, khí xoáy, bão tố, dịch bệnh hay bất cứ tác động nào của Thượng đế hay bất khả kháng.
13. FORCE MAJEURE: Seller is not liable for any penalty of delay delivery of all or any of this contract caused by any contingency beyond its control or beyond the control of, or convered by its contract to furnish this commodity. Such contingencies shall include, but not limited to governmental or other restraints affecting shipment or credit, strikes, lockouts, floods, droughts, short or reduced supply of fuel or raw materials declared or undeclared wars revolutions, fires cyclones or hurricanes, epidemics or any other acts of good or force majeure.

14. TRỌNG TÀI: Trong trường hợp tranh chấp và nếu 2 bên chủ thể hợp đồng không thể đi đến hòa giải của khiếu nại này trong vòng 60 ngày từ ngày phát sinh tranh chấp, trường hợp này sẽ được chuyển tới phòng Trọng tài của Phòng Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh để cho quyết định cuối cùng. Một tổ trọng tài gồm 3 trọng tài sẽ được thành lập, mỗi bên chỉ định 1 trọng tài viên và cả 2 trọng tài viên này sẽ chỉ định 1 trọng tài viên thứ ba đóng vai trò Chủ tịch tổ Trọng tài. Quyết định được rút ra từ tổ Trọng tài sẽ là cuối cùng và có tác dụng ràng buộc các bên phải tuân thủ.
14. ARBITRATION: In case of disputes and it contracting parties can not reach an amicable settlement of the claim within 60 days from its occurrence the case will be transfered to the arbitration chamber of Hochiminh City Chamber of Commerce for final settlement. A panel of 3 Arbitration will be formed, each party appointing one arbitrator and both shall appointing a third one as president of panel. The decision taken by the arbitration panel shall be final and binding.

Bên thua kiện sẽ chịu phí trọng tài.
Arbitration fees shall be at the losing party’s account.

Hợp đồng này sẽ được lập thành 4 bản. Mỗi bên giữ 02 bản.
This contract is made into 04 copies. Each party keeps 02 copies.
 

BÊN MUA/BUYER                                                                         BÊN BÁN/SELLER

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.