CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

 PHỤ LỤC 01/APPENDIX 01

HỢP ĐỒNG ........../AGREEMENT FOR ..........

 

- Căn cứ Hợp đồng ........... số ……./..../......... (Sau đây gọi là “Hợp đồng”);

  Pursuant to Contract ...... No../......(Hereinafter referred to as “Agreement”);

-  Căn cứ thỏa thuận của hai bên.

  Pursuant to the agreement of both Parties.

 

Phụ lục này (Sau đây gọi là “Phụ lục”) được ký ngày …… tháng ….. năm ....... bởi:

This Appendix (Hereinafter referred to as “Appendix”) is entered into as of ……….….., ........, by and between:

 

BÊN A:

PARTY A:

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Address: ..............................................................................................................

Điện thoại (Tel):...........................Fax: .................................................................          

MST/ Tax Code: ..................................................................................................

Số tài khoản/ Bank Account: .................................................................................

Ngân hàng ...........................................................................................................

Bank:...................................................................................................................

Đại diện/ Representeb by: .....................................................................................

Chức vụ/ Position: ...............................................................................................

BÊN B:

PARTY B:

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Address: ..............................................................................................................

Điện thoại/ Tel: ...........................Fax : .................................................................

MST/ Tax Code: ..................................................................................................

Tài khoản: ...........................................................................................................

Account No. .........................................................................................................

Đại diện/ Represented by: ..................................................................................

Chức vụ/ Position:.............................. Tổng Giám đốc/ General Director

Hai bên đồng ý kết Phụ lục với các điều khoản như sau:

It is hereby agreed to enter into the Appendix with the terms and conditions as follows:

ĐIỀU 1: GIA HẠN THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

ARTICLE 1: TO EXTEND THE DURATION OF THE CONTRACT:

Hai Bên đồng ý gia hạn thời hạn Hợp đồng như sau:

Both Parties agree to extend the duration of the Agreement as follows:

Hợp đồng này sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm ....... tháng, từ ngày ../../.... đến hết ngày ../../.....

This Agreement shall be continued to take effect extra ... months from ....... to the end of ........

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ARTICLE 2: MISCELLANEOUS

2.1             Phụ lục này là phần không tách rời Hợp đồng và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Hợp đồng và Phụ lục này, các quy định của Phục lục này sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Appendix shall be considered as an integral part of the Agreement  and come into effect from the signing date. If there is any discrepancy between the provision of Appendix and the Agreement, the provisoion of this Appendix shall prevail.

2.2             Phụ lục này được lập thành hai (02) bản gốc bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản gốc làm cơ sở thực hiện.

This Appendix is made into two (02) originals by bilingual Vietnamese and English with the same validity. Each Party keeps one (01) original to perform.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ON BEHALF OF PARTY A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

 

 

ĐẠI  DIỆN BÊN B

ON BEHALF OF PARTY B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

 

 

Họ và tên/Fullname:.............................................

Chức vụ/Position:..................................................

Họ và tên/Fullname:..........................................

Chức vụ/Position:...............................................

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

 PHỤ LỤC 01/APPENDIX 01

HỢP ĐỒNG .....

AGREEMENT FOR ..........

 

- Căn cứ Hợp đồng ........... số ……./..../......... (Sau đây gọi là “Hợp đồng”);

  Pursuant to Contract ...... No../......(Hereinafter referred to as “Agreement”);

-  Căn cứ thỏa thuận của hai bên.

  Pursuant to the agreement of both Parties.

 

Phụ lục này (Sau đây gọi là “Phụ lục”) được ký ngày …… tháng ….. năm ....... bởi:

This Appendix (Hereinafter referred to as “Appendix”) is entered into as of ……….….., ........, by and between:

 

BÊN A:

PARTY A:

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Address: ..............................................................................................................

Điện thoại (Tel):...........................Fax: .................................................................          

MST/ Tax Code: ..................................................................................................

Số tài khoản/ Bank Account: .................................................................................

Ngân hàng ...........................................................................................................

Bank:...................................................................................................................

Đại diện/ Representeb by: .....................................................................................

Chức vụ/ Position: ...............................................................................................

 

BÊN B:

PARTY B:

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Address: ..............................................................................................................

Điện thoại/ Tel: ...........................Fax : .................................................................

MST/ Tax Code: ..................................................................................................

Tài khoản: ...........................................................................................................

Account No. .........................................................................................................

Đại diện/ Represented by

Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/ General Director

 

Hai bên đồng ý kết Phụ lục với các điều khoản như sau:

It is hereby agreed to enter into the Appendix with the terms and conditions as follows:

ĐIỀU 1: GIA HẠN THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

ARTICLE 1: TO EXTEND THE DURATION OF THE CONTRACT:

Hai Bên đồng ý gia hạn thời hạn Hợp đồng như sau:

Both Parties agree to extend the duration of the Agreement as follows:

Hợp đồng này sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm ....... tháng, từ ngày ../../.... đến hết ngày ../../.....

This Agreement shall be continued to take effect extra ... months from ....... to the end of ........

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ARTICLE 2: MISCELLANEOUS

2.1             Phụ lục này là phần không tách rời Hợp đồng và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Hợp đồng và Phụ lục này, các quy định của Phục lục này sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Appendix shall be considered as an integral part of the Agreement  and come into effect from the signing date. If there is any discrepancy between the provision of Appendix and the Agreement, the provisoion of this Appendix shall prevail.

2.2             Phụ lục này được lập thành hai (02) bản gốc bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản gốc làm cơ sở thực hiện.

This Appendix is made into two (02) originals by bilingual Vietnamese and English with the same validity. Each Party keeps one (01) original to perform.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

REPRESENTATIVE OF PARTY A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

 

 

ĐẠI  DIỆN BÊN B

REPRESENTATIVE OF PARTY B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

 

 

Họ và tên/Fullname:.............................................

Chức vụ/Position:..................................................

Họ và tên/Fullname:..........................................

Chức vụ/Position:...............................................

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.