CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….., Ngày ……. Tháng ……. Năm ……

THỎA THUẬN XÁC LẬP CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG 

-           Căn cứ Luật Hôn Nhân gia đình 2014

-           Căn cứ Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., tại ……………………………….Chúng tôi bao gồm:

BÊN A

Họ và tên:..........................................................; ngày, tháng, năm sinh ..............................................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:...........................; do............................cấp ngày ...................................................................................................

Hộ khẩu thường trú tại: ...........................................................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (nếu có) .............................................................................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có) ..............................................................................................................................................................................

BÊN B:

Họ và tên:........................................; ngày, tháng, năm sinh ...................................................................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:.........................; do.....................cấp ngày ............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (nếu có) ...........................................................................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có) ..............................................................................................................................................................................

 XÉT VÌ

-       Hai bên đang thực hiện các thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật

-      Hai bên muốn xác lập những thoả thuận khác liên quan đến tài sản trước trong và sau thời kỳ hôn nhân khác so với quy định pháp luật.

Hai Bên đã thoả thuận và đồng ý với những nội dung sau đây:

ĐIỀU 1. CHẾ ĐỘ TÀI SẢN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

1.1.      Tài sản vợ và chồng có trước thời điểm đăng ký kết hôn

Các tài sản riêng của chồng:

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

Các tài sản riêng của vợ:

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

Các tài sản chung của vợ chồng:

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

Các tài sản không được quy định ở trên thuộc quyền sở hữu riêng của vợ/chồng.

1.2.      Chế độ đối với các tài sản vợ/chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân

Các tài sản riêng của vợ: ……………………………………………………………………...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………............................................................................

Các tài sản riêng của chồng: ………………………………………………………………............................................................................

…………………………………………………………………………………………………............................................................................

Các tài sản chung của vợ chồng: …………………………………………………………….........................................................................

………………………………………………………………………………………………….............................................................................

Các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân không được quy định ở trên thuộc quyền sở hữu chung của vợ/chồng.

ĐIỀU 2. NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN VỦA VỢ VÀ CHỒNG.

2.1.      Nghĩa vụ tài chính của vợ/chồng phát sinh trước thời điểm đăng ký kết hôn

Vợ/chồng phải tự chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ tài chính của mình đối với:

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

vợ chồng thống nhất cùng chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ tài chinh sau đây:

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

Ngoài các nghĩa vụ tài chính được liệt kê như trên, nghĩa vụ tài chính của bên nào bên đó tự chịu trách nhiệm.

2.2.      Nghĩa vụ tài chính của vợ/chồng phát sinh sau thời điểm đăng ký kết hôn

Mỗi bên tự chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ tài chính riêng của mình:

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

Hai Bên cùng nhau chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ tài chính sau đây:

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

...........................................................................…………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VỢ/CHỒNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG

-                Trong thời kỳ hôn nhân hai bên cùng bảo vệ, sử dụng, khai thác các tài sản chung đồng thời tôn trọng, bảo vệ và giữ gìn tài sản riêng của bên kia.

-                Việc định đoạt các tài sản chung phải trên nguyên tắc ưu tiên đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của gia đình.

-                Việc sử dụng và định đoạt tài sản riêng cũng phải trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của vợ/chồng và các thành viên khác trong gia đình.

ĐIỀU 4. XỬ LÝ TÀI SẢN TRONG TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT QUAN HỆ HÔN NHÂN

4.1.           Trong trường hợp quan hệ hôn nhân chấm dứt, tài sản riêng của người nào thuộc về người đó. Tài sản chung của vợ và chồng sẽ được phân chia.

4.2.           Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

                 Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

-              Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

-                Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
-                Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

4.1.           Việc thực hiện phân chia tài sản chung của vợ và chồng được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc: 
-                Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

-                Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của con chung nếu có

-                Các nghĩa vụ tài chính riêng của vợ/chồng sẽ do vợ/chồng tự chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình. Trong trường hợp tài sản riêng của vợ/chồng không đủ để thanh toán các nghĩa vụ tài chính riêng thì mới sử dụng tài sản chung của vợ/chồng để thanh toán.

 

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

-                Thoả thuận này có hiệu lực từ thời điểm hai bên chính thức đăng ký kết hôn.

-                Những nội dung nào không được thể hiện trong thoả thuận này sẽ được điều chỉnh theo quy định pháp luật.

-                Thoả thuận này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

BÊN A

 

 

 

 

____________________________________

 

BÊN B

 

 

 

 

____________________________________

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng ........ năm ......... (bằng chữ...........................) (nếu thực hiện công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng thì ghi thêm giờ, phút)

Tại .......................................................... (ghi địa chỉ cụ thể nơi thực hiện công chứng)

Tôi .............................., công chứng viên Phòng công chứng số ..........................., tỉnh ..........................

CHỨNG NHẬN:

Hợp đồng, giao dịch......................................... được giao kết giữa:

1. Bên A:

- Họ và tên:........................................; ngày, tháng, năm sinh ................................................................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:........................; do.........................cấp ngày ........................................................................................................

- Họ và tên:.....................................; ngày, tháng, năm sinh ...................................................................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:........................; do..........................cấp ngày .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú tại: .........................................................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (nếu có) ..........................................................................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có) ............................................................................................................................................................................

2. Bên B:

- Họ và tên:........................................; ngày, tháng, năm sinh .................................................................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:.........................; do.....................cấp ngày ............................................................................................................

- Họ và tên:........................................; ngày, tháng, năm sinh .................................................................................................................

CMND (Hộ chiếu) số:..........................; do......................cấp ngày ..........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ (nếu có) ...........................................................................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có) ............................................................................................................................................................................

- Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng (giao dịch) này;

- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng (giao dịch) có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Mục đích, nội dung của hợp đồng (giao dịch) không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Các bên giao kết đã đọc lại toàn bộ dự thảo hợp đồng (giao dịch) này (Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị công chứng viên đọc dự thảo hợp đồng, thì ghi người yêu cầu công chứng đã nghe công chứng viên đọc hợp đồng), đồng ý toàn bộ nội dung dự thảo hợp đồng (giao dịch), đã ký (nếu người giao kết hợp đồng điểm chỉ thì ghi là điểm chỉ, vừa ký vừa điểm chỉ thì ghi là ký và điểm chỉ) vào hợp đồng (giao dịch) này trước mặt tôi;

- Hợp đồng (giao dịch) này được lập thành ....... bản chính (mỗi bản chính gồm .... tờ, ...... trang (số tờ, số trang bao gồm cả phần lời chứng của công chứng viên), có giá trị pháp lý như nhau.

Bên A giữ ....... bản chính; Bên B giữ ....... bản chính; ....... bản chính lưu tại Phòng công chứng số.............................., tỉnh ................).
Số công chứng ................., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                               

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu của phòng công chứng)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.