Bộ máy của nhà nước phong kiến trong hê thống khoa học pháp lý

Bộ máy của nhà nước phong kiến trong hê thống khoa học pháp lý

Bộ máy của nhà nước phong kiến luôn mang nặng tính quân sự, tập trung liêu gắn liền với chế độ đẳng cấp của xã hội phong kiến.

Trong bộ máy nhà nước phong kiến, ở trung ương có triều đình, đứng đầu triều đình là nhà vua, là người thâu tóm gần như toàn bộ quyền lực nhà nước. Vua được coi là người thay trời trị dân, nên quyền lực của nhà vua đôi khi còn cao hơn cả quyền lực của giai cấp phong kiến thống trị mà nhà vua là người đại diện. Vua là người ban hành pháp luật, người tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời là người xét xử tối cao. Các cơ quan nhà nước đều phải báo cáo và phải chịu trách nhiệm trước nhà vua.

Trong thời kỳ phân quyền cát cứ, mỗi lãnh địa các lãnh chúa đều tổ chức cho mình một bộ máy riêng gồm lực lượng vũ trang riêng, những cơ quan giúp việc lãnh chúa quản lý các công việc trong lãnh địa.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC