BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

MINUTES OF THE HANDOVER OF ASSETS/EQUIPMENTS 

 

Hôm nay, ngày...../...../20..., tại........................... chúng tôi gồm:

Today, date …/…./ …, at address ……., we including:

Người bàn giao: ....................................  Bộ phận: ..........................  MSNV .........................

The handover: .......................................  Department: ....................  ID: ...............................

Bàn giao cho: ........................................  Bộ phận: ..........................  MSNV .........................

Handover to: ..........................................  Department: ....................  ID: ...............................

Lý do bàn giao/ The reason for handing over: Sử dụng trong thời gian thử việc/ Use of the probationary period.

Thời gian thử việc tại Công ty: từ ngày ...... / ...... / 20… đến ...... / ...... / 20…

 

1.      Tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ công việc, cụ thể như sau/ Assets, equipments and work facilities including:

 

Stt

No.

Mã tài sản,

công cụ

Code Asset/Equipment

Tên tài sản, công cụ

Asset/Equipment Name

Đơn vị

Unit

Số lượng

Quantity

Tình trạng

State

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

2.      Nơi sử dụng tài sản/ Place where assets/equipments to be used: 

(Ghi rõ trong Văn phòng Công ty hay một địa điểm khác ngoài Văn phòng Công ty)

 

 

3.      Bên nhận tài sản cam kết/ The receiver commits:

3.1.  Sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng yêu cầu công việc của Công ty và đúng địa điểm đã đăng ký nêu trên/ Use the assets/equipments on right purpose and at right place as stated above;

3.2.  Bảo quản, giữ gìn, sử dụng và vận hành tài sản/ thiết bị đúng quy trình/ Maintain, preserve, use and operate assets/equipments in accordance with its process;

3.3.  Chịu trách nhiệm bồi hoàn tài sản mới hoặc bồi thường bằng tiền mặt cho Công ty theo giá trị còn lại thực tế của tài sản theo thời giá thị trường trong những trường hợp sau:

To be responsible for reimbursement with new asset/equipment or in cash for the Company based on the actual remaining value of asset/equipment calculated on market price in cases as follows:

-            Tài sản/ thiết bị bị mất cắp ngoài Văn phòng Công ty.

Assets/equipments are lost outside Company’s Office.

-       Tài sản/ thiết bị bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng: làm rơi, vỡ, … ngoài lỗi kỹ thuật và/hoặc bên bảo hành không chấp thuận.

Assets/equipments are damaged due to user’s fault: dropping, breaking…  and/or non-acceptance of warranty by the supplier.

-       Không bàn giao lại tài sản/ thiết bị được giao cho Công ty khi nhu cầu công việc không đòi hỏi sử dụng tài sản/ thiết bị đó.

Not hand-over assets/equipments to the Company when the work does not require usage of such assets/equipments.

3.4.  Khi nghỉ việc hoặc khi công việc không đòi hỏi sử dụng tài sản nữa: phải bàn giao lại đầy đủ tài sản cho Phòng Hành chính để hoàn tất các thủ tục liên quan.

When stopping work or work does not require usage of such assets/equipments, handover assets/equipments in full to Admin Dept to close all relevant procedures.

3.5.  Khi mang tài sản, trang thiết bị của Công ty về nhà để sử dụng phải thông báo cho người quản lý Phòng ban biết.

Inform Department/Group Head when handovered assets/ equipments are brought home afterwork.

4.      Trách nhiệm của Bên giao tài sản/ Responsibility of Handover Party:

4.1.  Khi giao tài sản phải lập Biên bản giao nhận và cam kết sử dụng tài sản có đầy đủ chữ ký của các bên giao/ nhận theo mẫu này.

The Handover of Assets/Equipments and Usage Commitment Sheet should be signed by both Receiver and Handover Side.

4.2.  Khi người được giao tài sản nghỉ việc: Phòng Hành chính có trách nhiệm thu hồi lại toàn bộ tài sản đã giao cho người đó, có lập biên bản giao nhận. Trường hợp không thể thu hồi lại tài sản thì Phòng Hành chính phải lập biên bản có chữ ký của những người/ phòng có liên quan và chịu trách nhiệm tìm phương án xử lý/ bồi thường gửi Ban giám đốc.

In case the receiver resigns, it’s Admin who is to take back all assets/equipments handed over to him/her during his/her working at the Company. This hand-over should be in writing. In case of irrevocability, the Admin Dept. has to take the minutes signed by relevant individuals/departments and to be responsible to find way for its solutions and submit it to BOD.

 

Biên bản giao nhận và cam kết sử dụng tài sản được lập thành 03 bản chính, trong đó:/ This Sheet is made and multiplied into 03 original sets, in which:

-         Phòng Hành chính / Admin Dept:   giữ 01 bản / keeps 01 set

-         Người nhận / Receiver:                    giữ 01 bản / keeps 01 set

-         Phòng kế toán/ Accounting Dept:   giữ 01bản / keeps 01 set

 

Người bàn giao

The handover

Người nhận bàn giao

Receiver

Quản lý

Manager

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.