CÔNG TY ………………

Số ……………….

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

……………, ngày ……. Tháng …… năm …….

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

Về việc hủy bỏ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

 

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ……, chúng tôi gồm:

 

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

Người đại diện         : ...........................................................................................................................

Chức vụ                   :............................................................................................................................

Địa chỉ                      : ...........................................................................................................................

Điện thoại                : ...........................................................................................................................

 

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Họ và tên                 : ...........................................................................................................................

Sinh ngày                 : ...........................................................................................................................

Thường trú               : ...........................................................................................................................

CMND số                : …………………  cấp ngày: ……………  tại: CA. …………………

 

Cùng nhau thoả thuận đi đến thống nhất thực hiện những điều khoản sau:

Điều 1:

-          Hai bên thoả thuận hủy bỏ Thông báo/ Quyết định/ Biên bản thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng lao động số: ……………. ngày …. tháng ….. năm ……..

-          Các thỏa thuận giữa các bên được thực hiện theo Hợp đồng lao động số ………. được giao kết vào ngày ….. tháng ….. năm …… và các Phụ lục kèm theo hợp đồng trên.

-          Người lao động hoàn trả lại cho doanh nghiệp các khoản trợ cấp (nếu có) theo Thông báo/ Quyết định/ Biên bản thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 2:

-          Trưởng phòng/ bộ phận trực tiếp quản lý người lao động thực hiện sắp xếp công việc theo đúng vị trí cũ cho người lao động.

Điều 3:

-          Bản thoả thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi, phát sinh (nếu có) trong Bản  thỏa thuận này phải được lập thành văn bản và có sự đồng ý của hai bên.

-          Bản thoả thuận được lập vào lúc:……………giờ………… phút cùng ngày, đã được đọc lại cho hai bên cùng nghe và đồng ý ký tên.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                            NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.