TÊN CÔNG TY

NAME OF THE COMPANY

Số : …../……………..

No.: …../…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MINUTES OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

I.     THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

      TIME AND LOCATION OF THE MEETING

      Cuộc họp được tiến hành vào lúc …….. ngày …./…./…… tại .........................................  

      The meeting was helded at ...... .. day ... / ... / ...... at .........................................................

II.    CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

       AGENDA OF THE MEETING

1.   Thành phần tham dự:

       Attend constituent:

-     Ông/Bà: ................................................... Chức danh: .......................................................

       Mr/Miss: ...................................... Position: ............................................................

-      Ông/Bà: ................................................... Chức danh: .......................................................

       Mr/Miss: ......................................  Position: ...........................................................

-      Ông/Bà: ................................................... Chức danh: .......................................................

       Mr/Miss: ...................................... Position: ............................................................

-      Ông/Bà: ................................................... Chức danh: .......................................................

       Mr/Miss: ......................................  Position: ...........................................................

2.    Nội dung cuộc họp

       Contents of the meeting

-      Căn cứ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm .................................... của Công ty Cổ phần                  .................................................................................... ngày ………./……../………

       Pursuant to the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in ............ of the Joint Stock                      Company ....................................................................  Day ......... / ...... ../ .........

-       Căn cứ vào kết quả kinh doanh ..............  (Lợi nhuận sau khi hoàn thành thuế của Công ty trong ..... là                   .................................................................  đồng)

        Pursuant to the business results ................................. (profit after tax of the Company in………………………..         is ....................................... VND)

-       Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức đợt  …… năm ……….  cho cổ đông hiện hữu như sau:

       The Board of Directors decides to pay dividends of ......... Year ……. for existing shareholders as follows:

·      Ngày chốt danh sách cổ đông: ………./…………../……….

       Closing shareholders list: ………/…………./…………….

·      Mệnh giá: …………. đồng/cổ phần.

       Face value: …………….. Dong/share

·      Tỷ lệ trả cổ tức: …….. Trên mệnh giá ……….đồng/cổ phần (………đồng/cổ phần)

       Dividend payout ratio: ......... On par value ........... dong/share (......... dong/share)

·      Hình thức chi trả cổ tức: ................................................................................................

       Form of dividends payment: .........................................................................................

·      Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: ........../……./……..

       Expected payment time: ……./………/………..

-      Ủy quyền cho Giám đốc/Tổng giám là người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức        đợt …. năm …. Theo đúng quy định của pháp luật.

       Authorization for Director/General Director is the legal representative of the Company to implement the                  dividend payment period ….. year ....... According to, regulations of legal.

3.    Phần thảo luận và thống nhất ý kiến

      Discussion and consensus

      Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất 100% ý kiến ở các vấn đề trình bày ở mục 2.

      The board members who attended the meeting agreed 100% of the opinions on the matters presented in item       2.

III.     KẾT THÚC CUỘC HỌP

      END OF THE MEETING

      Cuộc họp kết thúc lúc ……. Cùng ngày, biên bản cuộc họp được thành lập ….. bản có giá trị như nhau. Các           thành HĐQT đã nghe đọc lại nội dung biên bản này và nhất trí cùng tên.

      The meeting ended at ....... On the same day, the minutes of the meeting were established ..........there are             equally valid. The Board of Directors has readed the content of the minutes and agreed the same name.

 

CHỦ TỊCH HĐQT

THE CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS

THƯ KÝ

SECRETARY

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

THE BOARD OF MEMBERS

THÀNH VIÊN 1

MEMBERS 1

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN 2

MEMBERS 2

THÀNH VIÊN 3

MEMBERS 3

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN 4

MEMBERS 4

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.