CÔNG TY ………………………

Số:……../…………….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM ………..

(V/v: ..................................................................   )

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN.........................................................

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

-  Căn cứ ……………………………………… ;(1)

-  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần…………………… (sau đây gọi tắt là “Công ty” );

-  Căn cứ biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm….................... của Công ty;(2)


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:..............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Điều 2:...............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... (3)................................................

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày.............................................................................................................................................

Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban điều hành/Giám đốc/Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

(4) ……

Lưu

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH


 

Họ tên: .............................................


HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN:

(1)   Căn cứ pháp luật chuyên ngành điều chỉnh hoạt động của Công ty (nếu có);

(2)   Số;

(3)   Nội dung quyết nghị;

(4)   Bộ phận thi hành nghị quyết, bộ phận lưu trữ.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.