TÊN CÔNG TY/LOGO

 

Số:  …/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY……..

(V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm…..)
 

-                 Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

-                 Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……;

-                 Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày …./…./…..;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên/ bất thường năm …..:

-            Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường năm ……..: …/…./…….;

-            Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ : từ …giờ, ngày …. Tháng…. Năm ……;

-            Địa chỉ tổ chức họp ĐHĐCĐ: …………………………………………….;

-            Nội dung họp: theo nội dung được ghi trong giấy mời.

ĐIỀU 2: Uỷ quyền cho Ông/Bà………………………………………… - Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nợi nhận:

-       Lưu VP

-       HĐQT,BKS,BGĐ

-      

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.