CÔNG TY ………….

Số/No: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC  OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independent – Freedom – Happiness

             ----------o0o--------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 20….
 

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc cử nhân viên đi công tác

Re. assigning employee on an oversea business trip

 

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty……………………………………………….

Pursuant to the Charter of  ………………………………………………………………………

Chức năng quyền hạn của Giám đốC

Purusant to the authority of Director

QUYẾT ĐỊNH / DECIDE

ĐIỀU 1.  Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác/

ARTICLE.1. To assign the following people on a business trip:

-                   Ông/Bà ………………………. / Mr. ……………………………………………………

Hộ chiếu số/passport ……………….. Cấp ngày …………………. ……………………

Bởi………………………………………………………………………………………..

-                   Ông/Bà ………………………. / Mr. . …………………………………………………..

Hộ chiếu số/passport ……………….. Cấp ngày …………………. ……………………

Bởi………………………………………………………………………………………..

-                   Ông/Bà ………………………. / Mr. . …………………………………………………..

Hộ chiếu số/passport ……………….. Cấp ngày …………………. ……………………

Bởi………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2. Thông tin nơi công tác

ARTICLE 2. Information of the trip

-                   Đơn vị đến Công tác: ……………………………………………………………………

Company: ……………………………………………………………………………….

-                   Địa điểm: ………………………………………………………………………………..

Venue: …………………………………………………………………………………..

-                   Thời gian đi công tác: từ ngày ………………… đến ngày ……………………………

Time : from ………………………… to ………………………………………………………..

ĐIỀU 3. Các Ông/Bà có tên nêu trên được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của Công ty.

ARTICLE 3. the above mentioned people shall be fully paid in accordace with the company’s financial regulations.

ĐIỀU 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ARTICLE 4. This decision shall take effect from the date of signing

 

 

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

 

 

 

Họ tên/Full name:

…..……………………………….

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.