TÊN CÔNG TY
COMPANY NAME
___________
Số/No. ………………..
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

__________________

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
LABOUR CONTRACT

Chúng tôi, một bên là/ We are, from one side: ............................................................................ ................................................... 

Mã số đăng kí kinh doanh/ Business Registration Number: ...........................................................................................................

Trụ sở / head office: ........................................................................................................................................................................

Đại diện bởi / represented by: .........................................................................................................................................................

Chức vụ / Position: .........................................................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là “ Người sử dụng lao động” hoặc “Công ty”)

(Hereinafter referred to as the “Employer” or the “Company”)

 

Và một bên/ And from the other side: .............................................................................................................................................

Sinh ngày / Date of birth:    .............................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú/Permanent residential address: ........................................................................................................................

CMND số / ID No. ...........................................................................................................................................................................

Cấp ngày / issued by .................................... Ngày cấp / dated:.....................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là “Người lao động”)

(Hereinafter referred to as the “Employee”)

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Agree to sign this labour contract with the following terms and conditions: 
 

ĐIỀU 1. THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG
ARTICLE 1. TERM AND CONTRACTED WORK

1.1. Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có thời hạn ……..  tháng
1.1. Type of labour contract: definite term labour contract with ……….. months.

Từ ngày/from ……………………….. đến/to....................................................................................................................................
From ……………………….......................to.....................................................................................................................................

1.2. Thời gian thử việc: ...................................................................................................................................................................
1.2. Probation period: .....................................................................................................................................................................

1.3. Địa điểm làm việc: ...................................................................................................................................................................
1.3. Working site:  :..........................................................................................................................................................................

1.4. Chức vụ (nếu có): ....................................................................................................................................................................
1.4. Position (if any): ........................................................................................................................................................................

1.5. Công việc phải làm: 
1.5. Job(s) to be carried out: 

..........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU 2.  CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
ARTICLE 2.
WORKING REGULATIONS

- Thời giờ làm việc: ……… giờ/ngày
   working time: ….......…… hours/day

Sáng/in the morning: .......................................................................................................................................................................

chiều/in the afternoon:...................................................................................................................................................................... 

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc: được trang bị theo nhu cầu công việc
Equipments to be provided: to be equipped as per required by the work.
 

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
ARTICLE 3.
OBLIGATIONS AND BENEFITS OF THE EMPLOYEE

3.1. Quyền lợi
3.1. Benefits

- Phương tiện đi lại làm việc:
Means of transportation:.............................................................................................................................................................

- Mức lương hoặc tiền công:........................................................................................................................................................
Basic salary or wages: ...............................................................................................................................................................

- Hình thức trả lương: ...................................................................................................................................................................
Term of payment:........................................................................................................................................................................

- Phụ cấp: theo quy định của Công ty.
- Benefits and subsidies: as per the Company’s regulations.

- Được trả chậm nhất vào ngày  …………. Của tháng tiếp theo;
- To be paid monthly lates by ................. day of the following months;

- Tiền thưởng: Theo chính sách của Công ty theo từng thời kì;Bonus: as per the Company’s policies;

- Chế độ nâng lương: trên cơ sở hiệu quả công việc và chính sách của Công ty;
Salary review: In accordance with the working performance and policies of the Company;

- Trang bị bảo hộ lao động: được Công ty cấp phát theo yêu cầu của công việc;

- Labour protection equipments: to be provided by the Company as per the job requirements;

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết): theo quy định pháp luật Lao động;

- Rest regulations (weekend, annual leave, public holidays): in accordance with the prevailing labour laws;

-  Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

- Social insurance and medical insurance: In accordance with regulations on social inssurance

- Chế độ đào tạo: được đào tạo theo nhu cầu công việc và theo kế hoạch của Công ty.

- Education policy: to be entitled to attend training course(s) as per the job requirements and in accordance with the policy of the Company.

3.2. Nghĩa vụ
3.2. Obligations:

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- To fulfill the jobs undertaken in this labour contract.

- Tuân thủ, thực hiện cam kết bảo mật các thông tin của Công ty và khách hàng của Công ty.
- To strictly comply with the commitments on information confidentiality.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.. . .
- To comply with business demands, labour regulations and disciplines, rules of labour safety and health etc.

- Bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất theo quy định nội bộ của Công ty và theo pháp luật
- To compensate for offences and material liability in accordance with the internal regulations of the Company and the laws of Vietnam.
 

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
ARTICLE 4.
OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE EMPLOYER

4.1. Nghĩa vụ
4.1. Obligations

-  Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những nội dung đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- To assure jobs for the employee and to fulfil what undertaken in this labour contract.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
- To fully and duly pay the employee all remuneration and other benefits as committed in the labour contract, collective labour agreement (if any).

4.2. Quyền hạn
4.2. Rights

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc. . .);
- To manage the employee to fulfil the jobs according to the labour contract (to dispose, to assign, to defer jobs etc);

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của Công ty (nếu có).
- To suspend, terminate the labour contract, to apply disciplinary measures according to the prevailing labour laws, collective labour agreement (if any) and internal labour regulations of the Company (if any).
 

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
ARTICLE 5. EXECUTION PROVISIONS

5.1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp thỏa ước tập thể không có quy định thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
5.1. Those labour issues which have not been included in this labour contract are regulated by the collective labour agreement. In case the collective labour agreement is silent on these issues, the provisions of labour laws shall be applied.

5.2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
5.2. This labour contract is made in two (02) copies of equal validity. Each party shall keep one copy. This labour contract is valid from the signing date. When an annex of this contract is signed between the two parties then the contents of such an annex has the same validity as the content of this labour contract.

5.3. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ......................
5.3. This labour contract shall take effect from ...........
 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

EMPLOYEE

 

  

___________________________

Họ tên: ........................................
Full name: ...................................

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

EMPLOYER

 

 

___________________________

Họ tên: .........................................
Full name: ....................................

Chức vụ: ......................................
Position: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.